VII Warmińsko-­Mazurskie Zespołowe Zawody Programistyczne 16.02.2016 r.

VII WARMIŃSKO-MAZURSKIE ZESPOŁOWE
ZAWODY PROGRAMISTYCZNE DLA UCZNIÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH
16.02.2016 r.
Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych,
Wydział Matematyki i Informatyki, UWM w Olsztynie
przy wsparciu
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
zapraszają Państwa Szkołę do udziału w VII Warmińsko-Mazurskich Zespołowych Zawodach Programistycznych, które odbędą się 16 lutego 2016 roku na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie, przy ul. Słonecznej 54.
Zawody będą polegały na zespołowym rozwiązywaniu zadań programistycznych.
Zapraszamy zespoły 3-osobowe. Każdy zespół otrzyma do dyspozycji komputer z zainstalowanymi kompilatorami Turbo Pascal 6, Free Pascal, Dev C++.
Rozwiązania zadań należy przedstawić w języku Pascal lub C/C++. Uczestnicy mogą korzystać z przyniesionych przez siebie materiałów tekstowych: słowników, książek, notatek, ale wykluczone będzie użycie nośników cyfrowych.
Komitet Organizacyjny odpowiedzialny za przeprowadzenie zawodów oraz ich sędziowanie i ogłoszenie wyników tworzą pracownicy Katedry Informatyki i Badań Operacyjnych WMiI UWM. W przeprowadzeniu zawodów wsparcia udzielą również pracownicy innych katedr zajmujących się informatyką na WMiI.
Zawodom będą towarzyszyć wykłady na interesujące aktualne tematy z zakresu informatyki dla opiekunów i osób nie zaangażowanych bezpośrednio w zawody.
W sędziowaniu zawodów użyty zostanie automatyczny systemu oceniania Online Judge, dzięki czemu rozwiązania w formie kodu będą bezstronnie ocenione online jako akceptowane albo odrzucane. W przypadku odrzucenia rozwiązania zespół może zamieścić jego kolejną wersję.

Zgłoszenie uczestnictwa powinno nastąpić do 31 stycznia 2016 roku przez grono pedagogiczne szkoły na adres zawodyinf@uwm.edu.pl
Zgłoszenie powinno zawierać:
- listę zespołów uszeregowanych zgodnie z preferowaną kolejnością wraz z:
• imionami i nazwiskami uczestników,
• preferowanym językiem i kompilatorem,
• imieniem i nazwiskiem opiekuna,
- nazwę i adres reprezentowanej szkoły;

Aktualne informacje znajdują się na stronie: http://wmii.uwm.edu.pl/~zawodyinf

Program zawodów:
08:15 – 09:30 rejestracja zespołów w głównym holu WMiI,
09:40 – 09:55 otwarcie zawodów w auli B: powitanie i informacje dla uczestników,
10:00 – 13:00 zawody w salach komputerowych WMiI, wykłady w auli B dla pozostałych osób,
14:00 ogłoszenie wyników w auli B wraz z rozdaniem nagród.
Harmonogram zawodów może ulec drobnym zmianom.

Uczestnicy na czas trwania zawodów powinni posiadać dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość.