Społeczna Inspekcja Pracy

Wydziałowy Społeczny Inspektor Pracy
na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM (na kadencję 2020-24)

mgr Izabela Pawlicka
e-mail: pawlicka@matman.uwm.edu.pl , tel. (89) 524 61 06
ul. Słoneczna 54, pok. D 0/12


Społeczna Inspekcja Pracy (SIP) jest służbą społeczną wybieraną i pełnioną przez pracowników, Ma na celu zapewnienie przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz ochronę uprawnień pracowniczych (odniesienia: Kodeks Pracy oraz Regulamin pracy UWM). SIP reprezentuje interesy wszystkich pracowników, współpracuje z Państwową Inspekcją Pracy i jest agendą zakładowych organizacji związkowych.

Wybrane uprawnienia społecznego inspektora pracy (zgodnie z Ustawą o Społecznej Inspekcji Pracy):

• prawo żądania informacji oraz okazywania dokumentów niezbędnych dla wykonania funkcji kontrolnych,
• prawo występowania o natychmiastowe usunięcie bezpośrednich zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników,
• prawo wydawania zaleceń, w tym w szczególności zaleceń wstrzymania pracy danego urządzenia technicznego lub określonych robót, prawo wpisywania uwag,
• prawo zwracania uwagi pracownikom w przypadkach naruszenia obowiązujących przepisów i zasad bhp,
• prawo występowania o odsunięcie pracownika od pracy w przypadkach braku wymaganych uprawnień kwalifikacyjnych niezbędnych do obsługi określonych urządzeń, czy też braku orzeczenia lekarskiego dopuszczającego do wykonywania pracy,
• udział w zespołach powypadkowych (jako strony równoprawnej) ustalających okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy,
• prawo wnioskowania do inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli,
• prawo wnioskowania do inspektora pracy o wszczęcie postępowania w sprawach wykroczenie przeciwko prawom pracownika,
• udział w dokonywanych przez zakład pracy analizach przyczyn powstawania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i innych schorzeń spowodowanych warunkami pracy,
• prawo uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy,
• prawo czuwania nad wykonywaniem decyzji i zaleceń organów nadzoru i kontroli warunków pracy, a w razie ich nie wykonania zawiadomienie tych organów,
• prawo opiniowania projektów planów poprawy warunków pracy i planów rehabilitacji zawodowej oraz kontrolowanie ich realizacji

AKTUALNOŚCI

Zgodnie z decyzją (Nr 70/2012) Rektora UWM Wydziałowy SIP jest przewodniczącym zespołu do spraw przeglądu warunków pracy na Wydziale.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 8 listopada 2023 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 28 października 2022 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 30 września 2021 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 4 listopada 2019 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 14 listopada 2018 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 10 listopada 2017 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 15 grudnia 2016 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 30 października 2015 r.

Protokół z przeglądu przeprowadzonego w dniu 5 listopada 2014 r.

W razie stwierdzenia nieprzestrzegania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy lub naruszenia uprawnień pracowniczych prosimy o kontakt z Wydziałowym SIP.

Przydatne informacje poświęcone zasadom BHP oraz ochrony uprawnień pracowniczych na UWM znajdą Państwo między innymi na stronach:

Państwowej Inspekcji Pracy http://olsztyn.pip.gov.pl/pl/
Działu BHP UWM http://www.uwm.edu.pl/bhp/
Związku Nauczycielstwa Polskiego UWM http://www.uwm.edu.pl/znp/
NSZZ Solidarność UWM http://www.uwm.edu.pl/solidarnosc/