Rada Dziekańska

Rada Dziekańska 

Przewodniczący

prof. dr hab. Adam Doliwa – dziekan

Członkowie

 

 

1.

dr hab. Piotr Artiemjew, prof. UWM - prodziekan, Przewodniczący Zespołu ds. Dyscypliny
                                                      Informatyka Techniczna i Telekomunikacja

2.

dr Aleksandra Kiślak-Malinowska - prodziekan

3.

 dr inż. Mariusz Bodzioch - prodziekan

4.

prof. dr hab. Aleksy Tralle -  kierownik Katedry Algebry i Geometrii

5.

dr hab. Artur Siemaszko, prof. UWM - przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny
                                                       Matematyka, kierownik Katedry Analizy i
                                                       Równań Różniczkowych

6.

dr hab. Adam Lecko, prof. UWM - kierownik Katedry Analizy Zespolonej

7.

dr hab. Aleksander Denisiuk - kierownik Katedry Informatyki Stosowanej i
                                            Modelowania Matematycznego

8.

dr hab. Mark Pankov, prof. UWM - kierownik Katedry Matematyki Dyskretnej i
                                                  Teoretycznych Podstaw Informatyki

9.

prof. dr hab. Lech Polkowski - kierownik Katedry Metod Matematycznych Informatyki

10.

Adrian Albrecht -przewodniczący RWSS

11.

mgr inż. Mariola Adamska - kierownik Dziekanatu

  

W posiedzeniach rady dziekańskiej uczestniczą z głosem doradczym przedstawiciele każdego związku zawodowego działającego na wydziale:

  1. Dr Stanisław Drozda – przedstawiciel ZNP
  2. Mgr Anna Świderska – przedstawiciel NSZZ „Solidarność”

  

Regulamin pracy Rady Dziekańskiej

 

 

    Niniejszy regulamin określa tryb funkcjonowania Rady Dziekańskiej na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

§1

Rada Dziekańska jest zespołem opiniodawczo-doradczym Dziekana, który jest jej przewodniczącym.

 

§2

1.      Rada Dziekańska rozpatruje sprawy, przedstawione jej do zaopiniowania przez Dziekana, dotyczące funkcjonowania wydziału, a w szczególności: strategii rozwoju wydziału, struktury organizacyjnej, polityki kadrowej, dydaktyki, jakości kształcenia, współpracy wydziału z krajowymi i zagranicznymi placówkami  dydaktycznymi.

2.      Rada Dziekańska opiniuje lub doradza w innych sprawach, jeśli wymaga tego określona sytuacja.

3.      Rada Dziekańska rozpatruje sprawy, wymagające jej zaopiniowania na podstawie odrębnych aktów prawnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, w tym:

a)     odwołania Dziekana na wniosek Rektora w każdym czasie w przypadku niewywiązywania się przez niego z obowiązków wynikających ze Statutu oraz pełnomocnictwa,

b)    powierzenia prowadzenia wykładów nauczycielowi akademickiemu posiadającemu stopień naukowy doktora,

c)     powierzenia prowadzenia zajęć dydaktycznych związanych z praktycznym przygotowaniem zawodowym osobie z tytułem zawodowym magistra, magistra inżyniera lub równorzędnym, posiadającej doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią, adekwatne do prowadzonych zajęć,

d)    upoważnienia do kierowania pracą dyplomową lub dziełem artystycznym nauczyciela akademickiego posiadającego stopień naukowy doktora,

e)     określania zasad przeprowadzania i zakres egzaminu dyplomowego na poszczególnych kierunkach studiów (programowy zakres egzaminu powinien być zgodny z programem studiów  - 2/3 zagadnień kierunkowych i 1/3 zagadnień związanych z zakresem kształcenia,

f)      urlopów naukowych,

g)    programu i charakterystyki studiów podyplomowych, zmian w programie lub charakterystyce tych studiów, uzasadnienia ich likwidacji,

 

 

§3

1.  Posiedzenia zwyczajne Rady Dziekańskiej zwołuje Dziekan – przewodniczący Rady lub pod nieobecność Dziekana, wyznaczony przez niego Prodziekan, informując o terminie z 2 dniowym wyprzedzeniem. Zawiadomienie o posiedzeniu wraz z programem jest rozsyłane e-mailowo do wszystkich członków rady dziekańskiej.

2.  Terminy posiedzeń zwyczajnych są uzależnione od liczby lub wagi spraw wymagających zaopiniowania przez Radę Dziekańską. Co do zasady, dniem tygodnia, w którym odbywają się posiedzenia jest wtorek.

W sytuacjach szczególnych mogą być zwoływane posiedzenia nadzwyczajne. Zawiadomienie o posiedzeniu nadzwyczajnym wraz z programem jest rozsyłane               e-mailowo lub telefonicznie do wszystkich członków Rady Dziekańskiej z 1 dniowym wyprzedzeniem.

3.  Obecność członków na posiedzeniach Rady jest obowiązkowa.

4. W posiedzeniach Rady Dziekańskiej uczestniczy z głosem  doradczym  przedstawiciel każdego związku zawodowego działającego na Wydziale.

5. W posiedzeniach Rady mogą uczestniczyć osoby zaproszone przez Dziekana oraz osoby wyznaczone przez Kierowników Jednostek w zastępstwie pod ich nieobecność (bez prawa głosu).

 

§ 4

1.  Obradom Rady Dziekańskiej w przypadku uzasadnionej nieobecności Dziekana przewodniczy wyznaczony przez niego Prodziekan.

2.  Obrady przebiegają wg ustalonego programu, z możliwością wprowadzenia punktów dodatkowych lub zmiany ich kolejności w razie uzasadnionej potrzeby.

 

§ 5

  1. Rada Dziekańska wydaje opinie, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków Rady.
  2. Opinie są wydawane w wyniku głosowania jawnego, za wyjątkiem spraw osobowych oraz innych spraw wg uznania Rady, które wymagają głosowania tajnego.

Opinie przyjmowane są zwykłą większością głosów obecnych na posiedzeniu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

 

§ 6

1.  Opinie Rady Dziekańskiej sporządzane są w formie pisemnej

2.  Opinie podpisuje przewodniczący posiedzeniu.

3.  Opinie przechowywane są w Dziekanacie Wydziału oraz przekazywane władzom lub organom Uniwersytetu stanowiącym lub podejmującym decyzje w danej sprawie.