Oferta kształcenia

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Matematyki i Informatyki

Adres:

ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. +48 89 524 60 33

tel. +48 89 524 61 30

E-mail do kontaktów z kandydatami:

wmii@matman.uwm.edu.pl

Strona internetowa i facebook (jeśli jest):

http://wmii.uwm.edu.pl

 

Oferta kształcenia na rok 2019/2020 oraz 2020/2021 w języku polskim

Kierunek:

 

Nazwa:

Matematyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – licencjackie

Stacjonarne – 6 semestrów

Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka finansowo-ubezpieczeniowa

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Stacjonarne – 4 semestry

Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka stosowana

 

Krótki opis kierunku:

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów,  potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi . Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji .

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

 

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów,  potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi . Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji .

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

Nie przewidziano egzaminów praktycznych.

 

Kierunek:

 

Nazwa:

Informatyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów

Specjalności (stacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Specjalności (niestacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

 

Studia drugiego stopnia – magisterskie

Stacjonarne i niestacjonarne – 3 semestry

Specjalności (stacjonarne):  techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, data science w praktyce, bioinformatyka

Specjalności (niestacjonarne): techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, data science w praktyce, bioinformatyka

Krótki opis kierunku:

Po ukończeniu pierwszego stopnia studenci posiadają gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystywania technik komputerowych w wielu dziedzinach. Zdobywają między innymi umiejętność  programowania obiektowego i strukturalnego, tworzenia aplikacji internetowych, analizy danych w postaci cyfrowej. Poznają  techniki Internetu rzeczy, metody diagnozowania i serwisowania sprzętu komputerowego. Posiadają również podstawową wiedzę z zakresu data science, w tym wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, wprowadzenie do metod sztucznej inteligencji, robotyki oraz wizualizacji danych. Ponadto poznają sposoby zapewniania bezpieczeństwa systemów komputerowych, strukturę systemów operacyjnych oraz metody tworzenia baz danych. Po ukończeniu studiów II stopnia, studenci posiadają rozszerzoną wiedzę, są przygotowani do podjęcia pracy.

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in.  jako projektant i administrator systemów informatycznych oraz sieci komputerowych, programista. Zatrudnienie absolwent znajdzie także w innych sektorach, w których wykorzystywane są szeroko pojęte techniki informacyjne.

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

Nie przewidziano egzaminów praktycznych.

 

Oferta kształcenia na rok 2019/2020 oraz 2020/2021 w języku angielskim

Kierunek:

 

Nazwa:

Mathematics

Poziomy studiów:

The Bachelor and Master Studies (MATHEMATICS)

Forma studiów:

Full-time

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

First degree study – Bachelor

Full-time – 6 semesters

Specialty: teaching mathematics, financial and actuarial mathematics

 

Second degree study (Master)

Full-time – 4 semesters

Specialty: teaching mathematics, applied mathematics

 

Krótki opis kierunku:

Teaching mathematics

This field of study, prepare the specialists in the royal area of knowledge. Most areas of knowledge derived from or strongly connected with mathematics. Beyond the pure high level mathematical knowledge, the students among other things learn about the mathematical models useful in the finances and Insurances. The student are familiar with problem solving oriented optimization and numerical techniques, they are familiar with the IT tools to tune the works. The graduates of teaching specialization have the knowledge, skills and competence to teach mathematics on the different levels of education. After the teaching specialization, they work in the schools as a teachers of mathematics.

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

 

Future job opportunities: Financial and insurance sector.

The mathematical studies also prepare the candidates for doctoral studies in mathematics and computer science.

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

There are no practical exams.

 

Kierunek:

 

Nazwa:

Computer Sciences

Poziomy studiów:

First and Second degree

Forma studiów:

Full-time

Specjalności z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Bachelor studies of ngineering

Full-time – 7 semesters

Specializations: General Information Sciences, Engineering of IT systems

 

Master study

Full-time and Part-time – 3 semesters

Specializations: multimedia techniques, designing it systems and computer networks, data science in practice, bioinformatics

Krótki opis kierunku:

The field of the study, after which the specialists have the general knowledge in the context of applications of computer techniques in many areas. Additionally to pure technical studies (like elementary robotics and automatics, electrical measuring or computer services) the students have a good knowledge in the range of general informatics (among other digital techniques , informatics systems design, web applications, operating systems, structural and object oriented programming, algorithms and data structures and computer systems safety). At the engineearing study - we have also offered background knowledge for future data scienists -  data visualization and artificial intelligence techniques are introduced. Our new specialization 'Data science in practice' is dedicate for future data scientists one of the most demanded profession. This is one of the modern and the future field of studies.

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

A graduate of the Bachelor Studies of Engineering is skilled properly to develop software in many programming languages, use hardware as well as a great variety of software in many applications. Thus, one can take up a job as programist, computer scientist in information companies and telecommunications, .computer network administrator, designer and administrator of informatics systems. A graduate has also an opportunity to continue studies on master level.

 

A graduate of the Master Studies is prepared to take up a job as widely skilled computer scientist, programist, data scientist and many others.

Wytyczne dotyczące egzaminów praktycznych:

There is practical exams.

 

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunki informatyka i matematyka

 

„nowa matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

Informatyka

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

Matematyka

 * język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 
 

„stara matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Informatyka

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka* lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

Matematyka

 *   lub fizyka z astronomią

** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Zasady rekrutacji kandydatów na niestacjonarne studia pierwszego stopnia na kierunek informatyka

 

„nowa matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego występujących na świadectwie dojrzałości.

Uwzględniane przedmioty (należy dokonać wyboru trzech przedmiotów z przedstawionych poniżej)

Informatyka

 

1. Chemia

2. Fizyka i astronomia

3. Geografia

4. Informatyka

5. Język obcy nowożytny*

6. Matematyka

 * język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

„stara matura”

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) średniej ocen uzyskanych z przedmiotów na egzaminie dojrzałości występujących na świadectwie dojrzałości

Uwzględniane przedmioty

Informatyka

 

1. Matematyka lub geografia lub informatyka

2. Fizyka* lub chemia

3. Język obcy nowożytny**

 *   lub fizyka z astronomią

 ** język obcy nowożytny do wyboru przez kandydata

 

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka i matematyka - załączony plik w formacie word

Zasady rekrutacji kandydatów na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka i matematyka - załączony plik w formacie word

Sylwetki absolwenta - załączony plik w formacie pdf

 

Zarządzenie Nr 35/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie wysokości opłat za studia i świadczone usługi edukacyjne w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie dla osób rozpoczynających naukę w roku akademickim 2014/2015

Zarządzenie Nr 39/2014 z dnia 28 maja 2014 roku w sprawie rodzajów i wysokości odpłatności za kształcenie cudzoziemców rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2014/2015