Seminarium Katedry Fizyki Relatywistycznej

Serdecznie zapraszamy na seminarium Katedry Fizyki Relatywistycznej, które odbędzie się w poniedziałek 11 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 w sali E1/14.


Wykład pt:
"Badania spektroskopowe efektów fluorescencyjnych w grupie 1,3,4-tiadiazoli z funkcją 2,4-dihydroksyfenylu" wygłosi dr Arkadiusz Matwijczuk z Zakładu Biofizyki w Katedrze Fizyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie


Streszczenie:
Wybrane do badań właściwości fotofizycznych związki z grupy 1,3,4-tiadiazoli wykazują min. działanie przeciwbakteryjne, antynowotworowe oraz neuroprotekcyjne. Związki te w swojej strukturze posiadają unikalną budowę, w której pierścień 1,3,4-tiadiazolowy połączony jest w pozycji 2 z pierścieniem rezorcylowym. Pozycja 5 pierścienia tiadiazolowego może być modyfikowana dowolnym układem podstawnikowym.
Badania spektroskopowe związków wykonane metodami spektroskopii molekularnej pozwoliły zaobserwować, w przypadku części struktur w środowisku wodnym, bardzo interesujące zjawisko podwójnej fluorescencji. Efekt ten może być indukowany zmianą pH roztworów wodnych, temperatury oraz efektami agregacyjnymi. W przypadku analogicznych pomiarów widm związków wykonanych w innych rozpuszczalnikach organicznych, zarówno polarnych jak i niepolarnych, obserwowano tylko pojedyncze pasmo fluorescencji. W wodnych roztworach metanolu o określonej kwasowości obserwowano najczęściej dwa osobne, częściowo pokrywające się, pasma fluorescencji. W oparciu o dane krystalograficzne, wyniki badań spektroskopowych oraz obliczenia [TD] DFT zaproponowano możliwy mechanizm tych efektów w wybranych związkach z grupy 1,3,4-tiadiazoli.
 Warto podkreślić, że związki z tej grupy, przez wzgląd na swoje niezwykle interesujące właściwości spektralne, mogą stanowić doskonałą grupę sond fluorescencyjnych, czułych na zmiany pH czy temperatury a wciąż bardzo poszukiwane.