eliminacje

Rankingi/statystyki

Strefa ucznia

Przy kawie

Archiwum

Regulamin - ze zmianami obowiązuje od 02.11.2019r.

ostatnie zmiany z 02.11.2019 dotyczą likwidacji gimnazjów
1. Postanowienia ogólne

1a. Zawody organizuje Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Zawody mają charakter ogólnopolski

1b. Za przebieg zawodów odpowiada koordynator zawodów, którego powołuje Rada Wydziału.

1c. Do grona organizatorów dołącza się szkoły i nauczycieli aktywnie współpracujących przy tworzeniu zawodów, którzy zadeklarowali taką wolę.

1d. Zawody odbywają się równolegle w dwóch niezależnych kategoriach: szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe.

1e. Zawody składają się z dwóch etapów: eliminacji i finału.

1f. Prowadzone i upubliczniane (z zastrzeżeniem opisanym w punkcie 4g) są rankingi:

- najlepszych uczniów w każdej kategorii,

- najlepszej szkoły uczestniczącej w zawodach w każdej kategorii

- najlepszej szkoły w perspektywie trzech ostatnich lat zawodów w każdej kategorii,

- najaktywniejszej szkoły w każdej kategorii,

- najaktywniejszego nauczyciela w każdej kategorii.

2. Rejestracja zawodników.

2a. Proces rejestracji na zawody zaczyna się po ogłoszeniu przez organizatora rozpoczęcia eliminacji. Szkoły mogą się rejestrować do momentu zakończenia rejestracji, który jest podany na internetowych stronach zawodów.

2b. Rejestracja do etapu eliminacji nie jest obowiązkowa oprócz obowiazkowej ostatniej i może nastąpić w dowolnym momencie ich trwania, ale przed upływem czasu wskazanego przez organizatora.

2c. Zawodnicy są rejestrowani przez szkołę. Odbywa się to przez wypełnienie formularza znajdującego się na internetowych stronach zawodów w zakładce: Rejestracja na zawody.

2d. Formularz rejestracyjny jest dostępny tylko dla osób posiadających login i hasło, które zostają przesłane do szkoły przez organizatorów.

2e. Formularz rejestracji zawiera pola: imię i nazwisko uczestnika, kontakt do uczestnika (adres email, ew. telefon), i obowiązkowo tytuł, imię i nazwisko nauczyciela, który uczy rejestrowanego ucznia i ewentualnie analogiczne dane nauczyciela przygotowującego ucznia do zawodów, kontakt do nauczyciela (email, ew. telefon). Nie jest istotne kto dokonuje rejestracji.

2f. Osoba rejestrująca zawodników musi posiadać pisemną zgodę zawodnika na przetwarzanie i upublicznianie w rankingach jego danych: imię i nazwisko, klasa, szkoła, nauczyciel oraz ilość zdobytych punktów (z zastrzeżeniem punkt 4g). W stosunku do zawodników niepełnoletnich zgodę muszą wyrazić prawni opiekunowie.

3. Etap pierwszy: eliminacje.

3a. Etap eliminacji składa się z comiesięcznych cykli eliminacyjnych. Jest nieobowiązkowy z wyjątkiem ostatniego obowiązkowego cyklu eliminacyjnego.

3b. Obowiązkowy cykl etapu eliminacji dla szkół podstawowych, to cykl kwietniowy, natomiast dla szkół ponadpodstawowych to cykl marcowy.

3c. Etap eliminacji w nieobowiązkowych cyklach polega na przygotowaniu do zawodów i wyłonieniu kandydatów do finału. W każdym z comiesięcznych cykli organizatorzy dla zarejestrowanych do zawodów szkół udostępniają na internetowych stronach zawodów zadania eliminacyjne. W cyklach nieobowiązkowych zadania są rozwiązywane przez zawodników „w domu”. Zawodnicy po otrzymaniu zadań muszą w terminie trzech dni przekazać rozwiązania nauczycielowi, który je ocenia.

3d. Końcowy cykl eliminacji jest obowiązkowy i musi być przeprowadzony w szkole w czasie 90 minut i oceniony przez nauczyciela.

3e. Wyniki z wszystkich cykli eliminacyjnych nauczyciele przesyłają w terminie wskazanym przez organizatora za pomocą odpowiedniego formularza do bazy danych zawodów, gdzie są umieszczane w rankingach na internetowych stronach zawodów i dodają się do punktów zdobytych w poprzednich cyklach. Po upływie czasu wskazanego przez organizatora zadania są publikowane na internetowych stronach zawodów i są ogólnie dostępne.

3f. Jednocześnie nauczyciele otrzymują również punkty za każdą sprawdzoną pracę zarejestrowanego ucznia, które są dodawane do punktów uzyskanych w poprzednich cyklach w rankingu Aktywny nauczyciel.

3g. Na etapie eliminacji nauczyciele są uprawnieni do przysyłania propozycji zadań dla następnych cykli zawodów. Zadania powinny zawierać rozwiązania i być napisane w edytorze równań w programie MS Word. Zadania podlegają recenzji pod względem: poprawności, oryginalności i dopasowania stopnia trudności do wymogów zawodów oraz możliwości ucznia.

3h. Za pozytywnie zweryfikowane przysłane zadania nauczyciele otrzymują punkty dodane do pozostałych punktów w rankingu: Aktywny nauczyciel.

4. Etap drugi: finał.

4a. Etap finałowy odbywa się dla szkół podstawowych w miesiącu maju, a dla szkół ponadpodstawowych w miesiącu kwietniu na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.

4b. Do finału przystępują wyłącznie uczniowie zarejestrowani do zawodów, którzy pomyślnie przeszli obowiązkowy cykl etapu eliminacji i zostali zarejestrowani do finału przez szkołę (z zastrzeżeniem z punktów 4c i 4h).

4c. Szkoła, która chce być klasyfikowana w rankingu najlepszych szkół musi wprowadzić do finału co najmniej trzech zawodników, ale nie więcej niż maksymalną ilość podaną przez organizatorów. O miejscu jakie zajęła szkoła decyduje średnia punktów uzyskana przez trzech najlepszych zawodników z danej szkoły.

4d. W każdej kategorii szkół zawodnicy otrzymują pięć zadań do samodzielnego rozwiązania w określonym przez organizatorów czasie.

4e. Sprawdzenia prac dokonuje zespół organizatorów zawodów. Do zespołu mogą być dołączeni nauczyciele współtworzący zawody. W tym przypadku doliczane są im dodatkowe punkty.

4f. Po sprawdzeniu prac zamykane są wszystkie prowadzone rankingi we wszystkich kategoriach. W przypadku, gdy zawodnicy otrzymują tę samą ilość punktów w finale o zajętym miejscu decyduje miejsce zajęte w eliminacjach. Zestawienia laureatów i wyróżnionych uczestników są publikowane na internetowych stronach zawodów.

4g. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieujawniania wyników tych uczestników finału, których wyniki są poniżej średniej wyników w danej kategorii szkół. Powyższe odnosi się do wszystkich prowadzonych rankingów wymienionych w punkcie 1f.

4h. Tytuł finalisty przyznawany jest przez organizatorów laureatom i wyróżnionym przez organizatora zawodnikom na podstawie wyników z finału i cyklu obowiązkowego.

5. Gala laureatów.

5a. Organizatorzy ogłaszają termin wręczania dyplomów i nagród dla laureatów zawodów wyłonionych na podstawie wyników finału i prowadzonych rankingów.

5b. Laureaci i uczniowie wyróżnieni tytułem finalisty (patrz punkt 4h) ze szkół ponadpodstawowych mają zapewnione studia na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM z możliwością uzyskania indywidualnego programu studiów z przydzielonym indywidualnym opiekunem naukowym.

5c. Jednocześnie zestawienia wszystkich rankingów opisanych w punkcie 1f (z zastrzeżeniem z punktu 4g) wysyłane są do kuratorium, władz samorządowych, szkół, mediów z sugestią przyznania nagród.

5d. Nagrody przyznane laureatom odbierane są osobiście przez laureata. W uzasadnionych przypadkach mogą być odebrane i przekazane laureatowi przez inne upoważnione osoby. Nieodebrane nagrody przepadają.

   Pobierz regulamin

Zostań współorganizatorem