Podstawa prawna udzielania wsparcia

Wyciąg z Regulaminu Studiów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 

 (obowiązującego od 1 października 2019 r.)

II. ORGANIZACJA STUDIÓW

§ 4

8. Do organizacji i prowadzenia działań zmierzających do zapewnienia równych szans realizacji programu kształcenia i planu studiów przez osoby z niepełnosprawnością, spośród nauczycieli akademickich powoływani są Wydziałowi Opiekunowie Studentów Niepełnosprawnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje dziekan.

 9. Szczegółowe zadania Wydziałowych Opiekunów Studentów Niepełnosprawnych określa dziekan.

 

§ 6

11. Zajęcia dydaktyczne na studiach oraz zaliczenia i egzaminy mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, ułatwiających studiowanie osobom z niepełnosprawnościami, o których mowa w § 18 ust. 8 oraz § 20 ust. 5. Zastosowane metody powinny uwzględniać stopień i charakter niepełnosprawności studenta oraz specyfikę poszczególnych kierunków studiów.

12. Do studentów, o których mowa w ust. 11 zalicza się:

1)    osoby z niepełnosprawnością, posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub dokument równoważny,

2)    osoby przewlekle chore, nieposiadające orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, których sytuacja zdrowotna potwierdzona jest dokumentacją medyczną, przedłożoną w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych,

3)    osoby, u których nagła choroba lub wypadek skutkują czasową niezdolnością do pełnego uczestnictwa w zajęciach, a okoliczności te potwierdza dokumentacja medyczna, przedłożona w biurze właściwym ds. osób niepełnosprawnych.

13. Stosowanie rozwiązań alternatywnych nie może prowadzić do zmniejszenia wymagań merytorycznych wobec studentów z niepełnosprawnościami.

14. Decyzję o zastosowaniu określonych rozwiązań alternatywnych wobec studenta z niepełnosprawnością podejmuje dziekan na pisemny wniosek studenta.

V. INDYWIDUALNA ORGANIZACJA STUDIÓW

 § 11

1. Dziekan, na wniosek studenta, może wyrazić zgodę na studiowanie w trybie indywidualnej organizacji studiów, w odniesieniu do studenta:

1)            realizującego studia na więcej niż jednym kierunku studiów,

2)            realizującego studia na więcej niż jednym zakresie w ramach kierunku studiów,

3)            z niepełnosprawnością,

4)            szczególnie zaangażowanego w działalność społeczną w środowisku akademickim,

5)            znajdującego się w trudnej sytuacji, uznanej przez dziekana w porozumieniu z wydziałowym organem Samorządu Studenckiego,

6)            będącego członkiem sportowej kadry narodowej, rezerwy kadry narodowej lub kadry uniwersjadowej, bez względu na przynależność klubową,

7)            odbywającego część studiów w innej uczelni krajowej lub zagranicznej,

VII. WARUNKI I TRYB ODBYWANIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH ORAZ ZALICZENIE SEMESTRU

 § 18

 8. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie realizacji zajęć do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

1)     otrzymywania w formie pisemnej (drukowanej lub elektronicznej) materiałów dydaktycznych od prowadzącego zajęcia,

2)     nagrywania przebiegu zajęć na urządzenia rejestrujące dźwięk,

3)     korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego lub ułatwiającego kształcenie (m.in. lupy, powiększalniki, notesy brajlowskie, specjalistyczne programy komputerowe),

4)     zmiany formy zaliczeń z pisemnych na ustne lub z ustnych na pisemne,

5)     wydłużenia czasu zaliczenia,

6)     inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

§ 20

5. Student z niepełnosprawnością w uzasadnionych przypadkach, może ubiegać się o dostosowanie egzaminu do indywidualnych potrzeb wynikających z rodzaju niepełnosprawności, w szczególności do:

1)     zmiany formy egzaminu z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,

2)     wydłużenia czasu egzaminu,

3)     korzystania ze specjalistycznego sprzętu umożliwiającego właściwe przekazanie wiedzy (np. z maszyny brajlowskiej, komputera wyposażonego w program udźwiękawiający czy powiększający),

4)     zmiany sali egzaminacyjnej na salę dostępną osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich,

5)     inne, wynikające z rodzaju niepełnosprawności studenta.

VIII. TRYB ODBYWANIA I ZALICZANIA STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH

§ 25

2. Decyzje w sprawie odbywania praktyk, o których mowa w ust. 1, podejmuje dziekan lub upoważniony przez dziekana opiekun praktyk, który może:

1)     zaliczyć studentowi praktykę na podstawie zaświadczenia zakładu pracy o jej odbyciu i spełnieniu wymagań w zakresie uzyskanych efektów uczenia się przewidzianych dla programu praktyki,

2)     uznać za odbycie praktyki w części lub w całości udział studenta w pracach obozu naukowego, jeżeli program obozu odpowiada wymaganiom określonym w programie kształcenia dla danej praktyki,

3)     zwolnić studenta z odbywania określonej praktyki, zaliczając na poczet praktyki wykonywaną przez studenta pracę, jeżeli jej charakter spełnia wymagania w zakresie uzyskanych efektów przewidzianych w programie praktyki,

4)     odwołać studenta z praktyki w przypadku naruszenia przez niego regulaminu pracy zakładu, w którym odbywa praktykę,

5)     nie zaliczyć praktyki, jeżeli student nie spełnił ustalonych warunków jej odbywania i zaliczenia,

6)     ustalić inną formę realizacji praktyki w przypadku osób z niepełnosprawnością, którym rodzaj niepełnosprawności uniemożliwia zaliczenia jej w ogólnie przyjętej formie.

XIV. EGZAMIN DYPLOMOWY

§ 34

13. W szczególnych przypadkach dotyczących studentów z niepełnosprawnościami, egzamin dyplomowy może być przeprowadzony z wykorzystaniem alternatywnych rozwiązań, o których mowa w § 20 ust. 5. Przepis § 6 ust. 14 stosuje się odpowiednio.