Pomoc materialna

Wnioski dotyczące przyznania pomocy materialnej przyjmowane są  w pokoju A1/15 w terminie 

od 1 do 10 każdego miesiąca w godzinach: 

poniedziałek, środa          11:00-13:00
czwartek                           -----
wtorek, piątek                  8:00-10:00

Agnieszka Banach-Szewczak
pomocmaterialna@matman.uwm.edu.pl
tel: 89 524 60 01

 


Pomoc materialna dla studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przyznawana jest ze środków funduszu pomocy materialnej dla studentów, utworzonego przez UWM na podstawie art.103 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (jt.:Dz.U.2012.572 z późn. zm.).

Z funduszu tego studenci mogą ubiegać się o następujące świadczenia:

1. stypendium socjalne,
2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
3. zapomogę,
4. stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

Stypendia przyznawane są wyłącznie na wniosek studenta.

Termin składania wniosków o pomoc materialną:

• do 10 dnia każdego miesiąca do maja włącznie,
• do 10 marca (w semestrze letnim, jeżeli studia rozpoczynają się od semestru letniego, danego roku akademickiego.

Wypłata przyznanych świadczeń pomocy materialnej następuje na rachunek bankowy studenta.

Niewypełnienie wniosku w wersji elektronicznej uniemożliwia złożenie wniosku w wersji papierowej.

UWAGA!

• Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej wraz z wymaganą dokumentacją należy złożyć po uprzednim wypełnieniu wniosku w wersji elektronicznej (https://usosweb.uwm.edu.pl).
• Sposób dokumentowania sytuacji materialnej studenta określa Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów UWM.
Dokumenty niezbędne do złożenia razem z wnioskiem o stypendium socjalne.
Oświadczenia stypendialne.
Wykaz zdarzeń losowych uwzględnianych przez Wydziałową Komisje Stypendialną do przyznania zapomóg losowych w roku akademickim 2018/2019
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia   21  września 2018 r. w sprawie wysokości przeciętnego dochodu z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha przeliczeniowego w 2017 r.
Stypendium ministra.

Przypominamy,
że student pobierający stypendium socjalne zobowiązany jest do niezwłocznego (nie później niż w terminie 1 miesiąca) powiadomienia pracownika dziekanatu o wszelkich zmianach swojej sytuacji rodzinnej i materialnej, mogących mieć wpływ na przyznanie i wielkość świadczeń.