Podstawowe informacje

 

Od roku akademickiego 2019/20 nie są wymagane zdjęcia do dyplomu.


PRACĘ DYPLOMOWĄ NALEŻY ZŁOŻYĆ PO UZYSKANIU WSZYSTKICH ZALICZEŃ I WPISÓW W SYSTEMIE USOS.


Wymagane dokumenty:

 1. JEDEN egzemplarz pracy wydrukowanej z APD, zatwierdzonej przez promotora, ze znakiem wodnym - na wersji drukowanej będzie to ciąg cyfr wraz z numeracją strony. Praca powinna być zbindowana. Instrukcja dotycząca poruszania się po APD znajduje się tutaj
 2. Praca dyplomowa na płycie CD (podpisana: imię i nazwisko) doklejona na ostatniej stronie pracy- okładce);
 3. Formularz dotyczący badania losów zawodowych absolwenta z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 
 4. Oświadczenie z systemu APD (do pobrania z systemu APD przed wgraniem pracy, dostarczyć należy wraz z kompletem dokumentów do obrony (mimo, że pojawia się inny monit w APD)
 5. Wybór wariantu dyplomu ukończenia studiów
 6. Podpisany formularz - wykaz złożonych dokumentów

Każdy student zobowiązany jest uzupełnić kartę obiegową. Karta obiegowa dostępna będzie dla studenta w systemie USOSweb w zakładce Dla wszystkich --- Obiegówki po otrzymaniu przez pracownika pracy w formie papierowej, najpóźniej w dniu obrony.


Praca dyplomowa powinna zawierać:

 1. Stronę tytułową w języku polskim (proszę nie pisać tytułu drukowanymi literami)
 2. Stronę  tytułową w języku angielskim (na kolejnej stronie po stronie tytułowej w języku polskim)
 3. Spis treści w języku polskim
 4. Streszczenie w języku polskim
 5. Streszczenie w języku angielskim
 6. Wstęp
 7. Rozdziały
 8. Zakończenie/podsumowanie
 9. Bibliografia

Wzór pierwszej strony


Zasada nazywania pliku z pracą w systemie APD 

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:

AAA_BBB_CCC.pdf gdzie: 
AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC lub MGR) 
BBB jest to kod specjalności:

Inżynieria systemów informatycznych - 1701 
Informatyka ogólna - 1702 
Techniki Multimedialne - 1703 
Projektowanie systemów informatycznych - 1704 
Data science in practice – 1711 
Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa - 2009 
Nauczane matematyki – 2005 
Matematyka stosowana – 2003 

CCC jest to nr albumu

            Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco: INZ_1701_123456.pdf 


Studentowi dostęp do APD ,,otwiera" pracownik sekretariatu katedry danego promotora na prośbę opiekuna pracy. Instrukcja dodawania pracy do APD: tutaj


Opłaty za dyplom ukończenia studiów wyższych

Od 01.10.2019 r. uczelnie jako „komplet" dokumentów potwierdzających ukończenie studiów przygotowują:

komplet „A” 60 zł

  • oryginał dyplomu i suplementu
  • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
  • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt 

komplet „B”60 zł

  • oryginał dyplomu i suplementu
  • 1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
  • 1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym ( obowiązkowo należy złożyć podanie w USOSweb)
  • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt 

komplet „A + ang. ” 100 zł

  • oryginał dyplomu i suplementu
  • 2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
  • 1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym ( obowiązkowo należy złożyć podanie w USOSweb)
  • odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

UWAGA! 

Osoby przyjęte na studia od roku akademickiego 2019/20 otrzymują:

A - komplet "A" - bezpłatnie 
B - komplet "B" - bezpłatnie 
A+ang. - komplet "A" lub "B" - bezpłatnie + dodatkowo za każdy kolejny odpis dyplomu albo suplementu w języku obcym - po 20 zł.


PODSTAWA PRAWNA : Zarządzenie nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiegow Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie