Odbiór dyplomu

W celu odbioru dyplomu konieczny jest kontakt telefoniczny lub mailowy z właściwym Dziekanatem co najmniej dzień przed planowanym odbiorem dyplomu.


Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz.U. Nr 201, poz. 1554, § 12, pkt 5).


Na pisemny wniosek absolwenta dyplom może zostać wysłany pocztą za potwierdzeniem odbioru. W tym celu należy wysłać z domeny @student.uwm.edu.pl podpisane podanie ze wskazaniem adresu, na który dyplom ma być wysłany.