Program MOST


Rozpoczynająca się 15 kwietnia kolejna rekrutacja do Programu Wymiany Krajowej MOST, tym razem na semestr zimowy i cały rok akademicki 2019/2020 potrwa przez miesiąc, do 15 maja. Program umożliwia wyjechanie do 29 uczelni wyższych w kraju. Zachęcamy do aplikowania za pośrednictwem strony internetowej (https://most.uka.uw.edu.pl/). Więcej informacji znajdą Państwo pod adresem most.amu.edu.pl lub pisząc pod adres: piotr.herman@uwm.edu.pl.

 

Link do strony programu
Link do strony MOST UWM
Informacje o możliwości skorzystania przez uczestników Programu MOST z miejsc w Domach Studenckich

Koordynator Wydziałowy
Prodziekan ds. studenckich dr Aleksandra Kiślak-Malinowska
pokój A1/4, tel. 524 60 78


Program MOST w ogólnych założeniach nawiązuje do systemu kształcenia w ramach programu SOCRATES i jest adresowany do studentów polskich uniwersytetów, których zainteresowania naukowe wymagają realizacji zajęć poza uczelnią macierzystą. System mobilności studentów umożliwia odbywanie semestralnych lub rocznych studiów w innym uniwersytecie.

W Programie MOST uczestniczą następujące uniwersytety:

 • Uniwersytet Śląski,
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza,
 • Uniwersytet Łódzki,
 • Uniwersytet Wrocławski,
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej,
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika,
 • Uniwersytet Szczeciński,
 • Uniwersytet Gdański,
 • Uniwersytet Opolski,
 • Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego,
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski,
 • Uniwersytet w Białymstoku.

Zasady organizacyjne Programu MOST

 • Uniwersytety zgłaszają do Biura Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA) liczbę przyjęć na poszczególne kierunki:
 • na semestr zimowy w terminie do 15 marca danego roku
 • UKA rozsyła do uczelni zbiorcze zestawienie miejsc do 30 marca
 • uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do 30 kwietnia
 • UKA podejmuje decyzję o rozdziale miejsc do 30 maja
 • na semestr letni w terminie do 15 paĽdziernika danego roku
 • UKA rozsyła do uczelni zbiorcze zestawienie miejsc do 30 paĽdziernika
 • uczelnie przedstawiają imienną listę kandydatów do 30 listopada
 • UKA podejmuje decyzję o rozdziale miejsc do 30 grudnia
 • Stypendia: socjalne, naukowe, MEN-u i inne wypłaca studentowi uczelnia macierzysta.
 • Uniwersytety tworzą dla studentów programu MOST wspomagający fundusz stypendialny.
 • Stypendium przyznaje się na okres jednego semestru w wysokości nie przekraczającej miesięcznie górnej granicy stypendium naukowego w danym uniwersytecie.
 • Uniwersytety zapewniają, w miarę możliwości, miejsca w domu akademickim.

Studenci Programu MOST

 • mają prawo ubiegać się o przyjęcie na wybrany przez siebie uniwersytet na podstawie istniejącego programu studiów na danym uniwersytecie,
 • mogą podjąć studia w ramach programu MOST po ukończeniu drugiego roku studiów,
 • warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru na uczelni macierzystej.

Program studiów

 • podstawą semestralnych studiów w programie MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
 • program semestralnych studiów może być realizowany przez wybranie dowolnego semestru studiów z obowiązującego programu studiów na uczelni przyjmującej.
 • program semestralnych studiów może być realizowany na podstawie indywidualnego programu, składającego się z różnych przedmiotów, wybranych z różnych semestrów studiów danego kierunku lub pokrewnych kierunków na wybranym uniwersytecie.
 • semestralny program studiów musi zapewniać uzyskanie 30 punktów ECTS. W przypadku zaliczania tylko jednego przedmiotu pozostałe punkty student musi uzyskać w uczelni macierzystej.

Zaliczenie semestru

 • tryb zaliczenia semestru jest oparty na przyjętym systemie ECTS,
 • semestr odbyty przez studenta na wybranej uczelni potwierdza dziekan danego wydziału.

Wszystkie sprawy organizacyjne dotyczące wymiany studentów w ramach programu MOST prowadzi:

Biuro ds. Kształcenia i Studentów
ul. Oczapowskiego
10-957 Olsztyn
Lucyna Sokołowska
tel. 89 523 34 23