Regulamin

Regulamin można pobrać w formacie pdf tutaj.

REGULAMIN WYDZIAŁOWEJ SIECI I WYKORZYSTANIA KOMPUTERÓW I OPROGRAMOWANIA
NA WYDZIALE MATEMATYKI I INFORMATYKI

Rozdział I

 • Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z zasobów teleinformatycznych zapewniające bezpieczeństwo sieci teleinformatycznej oraz informacji przetwarzanych na Wydziale Matematyki i Informatyki UWM w Olsztynie.
 2. Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1) WMiI – Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

2) Administrator – osoba odpowiedzialna za zarządzanie wydzieloną częścią struktury informatycznej wydziału.

3) Opiekun – osoba opiekująca się konkretnymi pracowniami WMiI.

4) Pracownia – sala komputerowa.

5) Internet – globalna międzynarodowa sieć komputerowa.

6) Sieć wewnętrzna – lokalna sieć komputerowa WMiI.

7) Urządzenia aktywne – urządzenia wykorzystywane w topologii sieci WmiI, np.: serwery, switche, routery, Access pointy.

8) MSK OLMAN – Miejska sieć komputerowa OLMAN.

9) OIS – Ośrodek Informatyczno-Sieciowy.

 • Użytkownicy i odpowiedzialność
 1. Sieć Wydziałowa jest częścią Uczelnianej Sieci Komputerowej UWM, zarządzanej przez MSK OLMAN, wobec tego użytkowników Sieci obowiązuje także Regulamin Uczelnianej Sieci Komputerowej UWM.
 2. Użytkownikiem Sieci jest każda osoba, która korzysta z sieci komputerowej i/lub posiada konto na jednym z serwerów Wydziału. Opiekunem (administratorem) pracowni jest osoba sprawująca opiekę nad sprzętem i oprogramowaniem w pracowni. Osoba pełniąca dyżur – sprawuje dyżur w pracowni komputerowej w określonym terminie.
 3. Każdy użytkownik Sieci jest zobowiązany do:
 4. stosowania się do zaleceń prowadzącego zajęcia, opiekuna lub Administratora,
 5. dbania o bezpieczeństwo danych na swoich kontach, nieudostępniania ich osobom trzecim, a także respektowania prywatności innych użytkowników, nawet jeśli ich konta i dane nie są stosownie chronione,
 6. niewykonywania działalności związanej z przestępstwami komputerowymi pod jakąkolwiek postacią,
 7. przestrzegania przepisów BHP w odniesieniu do urządzeń elektrycznych,
 8. zgłaszania prowadzącemu zajęcia i opiekunowi sali wszelkich nieprawidłowości w działaniu Sieci, sprzętu bądź oprogramowania,
 9. bezpiecznego wyłączenia sprzętu komputerowego po skończonych zajęciach,
 10. niewłączania i niewyłączania serwerów i urządzeń aktywnych oraz dokonywania zmian w topologii sieci komputerowej na terenie WMiI,
 11. przestrzegania zakazu wynoszenia z pracowni rzeczy nie stanowiących swojej własności,
 12. dbania o porządek i odpowiedniego zachowywania się.
 13. Za łamanie postanowień Regulaminu Wydziałowej Sieci Komputerowej WMiI Administrator ma prawo do czasu wyjaśnienia powstałej sytuacji: częściowo lub całkowicie ograniczyć dostęp do kont, zakazać używania oprogramowania i/lub sprzętu, pozbawić praw korzystania z Sieci i/lub ustalić inną karę. W przypadku celowego uszkodzenia bądź kradzieży sprzętu użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną. W przypadkach spornych ostateczną decyzję podejmuje Dziekan Wydziału.

Rozdział II

Zasady korzystania z oprogramowania i sprzętu
oraz z dostępu do Internetu i pracowniczej poczty elektronicznej

 • Oprogramowanie i sprzęt
 1. Sprzęt i oprogramowanie w Pracowniach udostępniane są w celach edukacyjnych i naukowo-badawczych, podczas ćwiczeń, konsultacji oraz innych zajęć – za zgodą Dziekana. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za prawidłowe wykorzystywanie sprzętu i oprogramowania przez studentów. Za pozostawienie pracowni bez opieki, wszelkie braki i uszkodzenia w sprzęcie i oprogramowaniu odpowiada prowadzący zajęcia.
 2. Pracownicy zobowiązani są do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu wyłącznie przy użyciu legalnego, dopuszczonego do użycia na WMiI oprogramowania. Lista dopuszczonego oprogramowania jest dostępna pod adresem internetowymhttp://wmii.uwm.edu.pl/dopuszczone. Pracownicy odpowiadają w pełni za skutki uruchomienia zainstalowanego przez siebie oprogramowania. Przypadki instalowania i uruchomienia oprogramowania niedopuszczonego do użycia na WMiI (w tym np. oprogramowania skopiowanego własnoręcznie z Internetu), w szczególności gdy jego uruchomienie wywołuje działania niedozwolone, traktowane jest jako celowe i świadome działanie pracownika zmierzające do zwiększenia ryzyka awarii systemów informatycznych.
 • Zasoby Internetu
 1. Pracownicy są zobowiązani do korzystania z serwisów internetowych zgodnie z zakresem swoich obowiązków, w celu realizacji zadań służbowych oraz zadań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych.
 2. Zabrania się:

1) korzystania z serwisów zawierających treści niecenzuralne lub w jakikolwiek sposób łamiące prawo obowiązujące w Rzeczypospolitej Polskiej,

2) korzystania z serwisów niezwiązanych z obowiązkami pracownika, np. oferujących gry internetowe lub losowe, hazard, prywatne aukcje, rozrywkę, fora dyskusyjne, usługi chat.

3) kopiowania i wysyłania plików o przeznaczeniu niewynikającym z wykonywanych zadań służbowych, w tym filmów, plików muzycznych, wygaszaczy oraz gier,

4) umożliwiania osobom postronnym (w tym rodzinie i znajomym) dostępu do sieci wewnętrznej WMiI oraz do Internetu przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej WMiI,

5) podłączenia prywatnego komputera oraz urządzeń sieciowych do sieci wewnętrznej WMiI bez uprzedniej pisemnej zgody administratora sieci.

 • Pracownicza poczta elektroniczna
 1. Ze względu na jakość usług poczty elektronicznej oraz efektywne wykorzystanie jej zasobów zobowiązuje się pracowników do stosowania następujących zasad:
 2. użytkownicy nie mogą używać poczty elektronicznej do celów innych niż służbowe,
 3. zabrania się przesyłania dalej otrzymywanych wiadomości niezwiązanych z realizowaną pracą, np. reklam, „łańcuszków szczęścia”, wiadomości humorystycznych, obraźliwych, pornograficznych,
 4. wysyłane załączniki, o ile to możliwe, powinny być skompresowane,
 5. nie należy przesyłać bez uzasadnionej przyczyny plików o dużych rozmiarach (tzn. większych niż 10 MB),
 6. każdy użytkownik powinien archiwizować na swoim komputerze otrzymywane i wysyłane wiadomości,
 7. należy zwracać szczególną uwagę na wiadomości z nieznanych źródeł (adresów), w szczególności zawierających jakiekolwiek załączniki,
 8. zaleca się skonfigurowanie klientów pocztowych (Outlook, The Bat, Thunderbird itp.) tak, aby pozostawiały kopie wiadomości na serwerze pocztowym.
 9. Dostęp do skrzynek pocztowych jest możliwy również poprzez przeglądarkę WWW pod adresem http://wmii.uwm.edu.pl/webmail . System ten udostępnia podstawowe możliwości zarządzania pocztą oraz umożliwia dokonywanie zmian ustawień konta.

Rozdział III

 • Bezpieczeństwo sieci
 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz jej użytkowników zabrania się dokonywania następujących działań:
 2. umieszczania obiektów niebezpiecznych, w tym koni trojańskich oraz programów realizujących niepożądane działanie,
 3. skanowania sieci teleinformatycznej WMiI,
 4. prowadzenia wszelkiego rodzaju ataków ingerującychw działanie lub zasoby komputerów innych użytkowników lub urządzeń w sieci wewnętrznej WMiI, a także osób trzecich i urządzeń w Internecie,
 5. naruszania w jakikolwiek sposób bezpieczeństwa serwerów i ich bezawaryjnej pracy,
 6. anonimowego wysyłania poczty elektronicznej z sieci internetowej WMiI,
 7. gromadzenia w dowolnej formie materiałów lub treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub naruszających dobre obyczaje,
 8. zabrania się wykorzystywania narzędzi umożliwiających omijanie zabezpieczeń oraz ograniczeń sieci i systemów teleinformatycznych na WMiI.
 9. Wobec pracowników naruszających ww. zasady stosowane będą: blokady kont pocztowych, kont WWW i ftp, ograniczenie dostępu do Internetu (z całkowitą blokadą włącznie) oraz konsekwencje przewidzianeprzez kodeks pracy, kodeksem cywilnym oraz kodeksem karnym.
 • Nadzór
 1. Nadzór nad Siecią teleinformatyczną oraz opiekę nad serwerami Wydziału sprawują Administratorzy OIS Wydziału Matematyki i Informatyki. Administratorów powołuje Kierownik OIS-u za zgodą Dziekana Wydziału.
 2. Pracownie komputerowe WMiI są przeznaczone do zajęć dla studentów i pracowników WMiI. Udostępnienie Pracowni innym osobom odbywa się za zgodą Dziekana i pod nadzorem opiekuna pracowni.

Komentarze są wyłączone.