Zasady rekrutacji

Nabór na I rok studiów pierwszego stopnia dla kandydatów legitymujących się świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie „nowej matury" następuje na podstawie konkursu (rankingu) sumy % punktów uzyskanych na świadectwie dojrzałości z trzech przedmiotów objętych postępowaniem kwalifikacyjnym.

 

Kierunek studiów

Konkurs (ranking) sumy % punktów
uzyskanych z przedmiotów w części pisemnej
egzaminu maturalnego występujących na
świadectwie dojrzałości.

Uwzględnione przedmioty
(należy dokonać wyboru trzech przedmiotów
z przedstawionych poniżej).

Informatyka

1. Chemia
2. Fizyka **
3. Geografia
4. Informatyka
5. Język obcy nowożytny*
6. Matematyka

Matematyka

* język obcy w konkursie świadectw do wyboru przez kandydata
** lub fizyka i astronomia

 

Rejestracja kandydatów na studia prowadzona jest w formie elektronicznej obsługiwanej przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK). Kandydat samodzielnie wskazuje w systemie IRK przedmioty kwalifikacyjne (egzaminy) oraz poziom egzaminu (podstawowy, rozszerzony, dwujęzyczny), na podstawie których przeprowadzona będzie kwalifikacja na studia. Wyboru przedmiotów kwalifikacyjnych (egzaminów) należy dokonać spośród przedmiotów wskazanych w kryteriach kwalifikacji dla każdego kierunku, na który kandydat dokonuje rejestracji.

Szczegóły dotyczące zasad kwalifikacji oraz kryteria kwalifikacji dla osób legitymujących się: świadectwem dojrzałości uzyskanym w systemie tzw. „starej matury”; dyplomem IB; dyplomem EB oraz świadectwem dojrzałości uzyskanym za granicą dostępne są na stronie internetowej http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia - magisterskie jest posiadanie dyplomu ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia na tym samym lub innym kierunku studiów. Szczegóły poniżej.

Zasady rekrutacji kandydatów na stacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka i matematyka - załączony plik w formacie word 

Zasady rekrutacji kandydatów na niestacjonarne studia drugiego stopnia na kierunki informatyka i matematyka - załączony plik w formacie word 

Absolwenci kierunku informatyka posiadają gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania techniki komputerowej w różnych dziedzinach. Mimo profilu technicznego (inżynieria oprogramowania, elementy robotyki i automatyki, miernictwo elektroniczne, technika cyfrowa, projektowanie systemów informatycznych, aplikacje WWW, diagnozowanie i serwisowanie komputerów, bezpieczeństwo systemów komputerowych) mają dobrą wiedzę ogólną w zakresie informatyki (systemy operacyjne, programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych).

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in. jako projektant systemów informatycznych, programista, wdrożeniowiec, konstruktor i administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych. Zatrudnienie absolwent znajdzie także w innych sektorach, w których wykorzystywane są szeroko pojęte techniki informacyjne.

Absolwenci kierunku matematyka, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi. Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji.

Absolwenci są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Powinni stanowić wyspecjalizowaną kadrę zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, jak i nauczycieli matematyki w szkolnictwie (specjalność nauczycielska).