Matematyka

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Matematyki i Informatyki

Adres:

ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. +48 89 524 57 90 
tel. +48 89 524 60 01 
tel. +48 89 524 61 30

E-mail do kontaktów z kandydatami:

rekrutacja@matman.uwm.edu.pl

Strona internetowa:

http://wmii.uwm.edu.pl

 

Oferta kształcenia na rok 2024/25 w języku polskim

Kierunek:

 

Nazwa:

Matematyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne

Zakresy
z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – licencjackie
Stacjonarne – 6 semestrów
Zakresy: nauczanie matematyki i informatyki, matematyka stosowana i analiza danych

Studia drugiego stopnia – magisterskie
Stacjonarne – 4 semestry
Zakresy: nauczanie matematyki i informatyki, modelowanie matematyczne i analiza danych

Krótki opis kierunku:

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, metod analizy danych, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi. Absolwenci zakresu nauczycielskiego posiadają także wiedzę, umiejętności, kompetencje i uprawnienia wymagane do nauczania matematyki i informatyki.

 

Plan studiów I stopnia na kierunku matematyka w zakresie matematyka stosowana i analiza danych

Plan studiów I stopnia na kierunku matematyka w zakresie nauczanie matematyki i informatyki

 

Plan studiów II stopnia na kierunku matematyka w zakresie modelowanie matematyczne i analiza danych

Plan studiów II stopnia na kierunku matematyka w zakresie nauczanie matematyki i informatyki

 

Sylwetka absolwenta kierunku Matematyka

studia pierwszego stopnia – licencjackie

Absolwent: posiada gruntowne teoretyczne wykształcenie matematyczne, obejmujące m.in. analizę matematyczną, algebrę liniową i geometrię analityczną, matematykę dyskretną, rachunek prawdopodobieństwa i statystykę oraz równania różniczkowe oraz wiedzę praktyczną i teoretyczną z zakresu podstaw informatyki, umiejętności programowania w językach ogólnego przeznaczenia oraz programowania matematycznego i metod optymalizacji. Abstrakcyjnie myśli, identyfikuje i precyzyjnie formułuje problemy, analizuje je i rozwiązuje z wykorzystaniem modelowania matematycznego oraz właściwego oprogramowania. Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, dostosowując je do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Jest przygotowany do studiów drugiego stopnia na kierunku matematyka i kierunkach pokrewnych. Po ukończeniu zakresu matematyka stosowana i analiza danych posiada wiedzę z zakresu matematyki i informatyki pozwalającą na algorytmiczne spojrzenie i opisanie w języku matematyki problemów nauk ścisłych, inżynieryjnych i ekonomicznych, budowanie modeli matematycznych opisujących rozważany problem, dokonywanie wyboru odpowiedniego oprogramowania matematycznego w procesie rozwiązywania postawionego problemu oraz przeprowadzanie analizy niezbędnej do oceny możliwości i ograniczeń danego podejścia. Posiada umiejętności rozwiązywania zadań związanych z pobieraniem, gromadzeniem i przetwarzaniem danych dostępnych w systemie informatycznym bądź w źródłach zewnętrznych oraz dokonywania analiz i tworzenia raportów. Jest przygotowany do pracy w firmach związanych z usługami finansowymi, ubezpieczeniami, w zespołach stosujących zaawansowane metody statystyczne, zajmujących się analizą danych i badaniami statystycznymi oraz w przedsiębiorstwach stosujących nowoczesne metody zarządzania, w bankach, działach ekonomicznych, planistycznych i analitycznych przedsiębiorstw oraz organów administracji. Absolwent zakresu nauczanie matematyki i informatyki posiada wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne pozwalające, po uzupełnieniu na studiach drugiego stopnia kompetencji nauczycielskich, na uzyskanie kwalifikacji zawodowych do nauczania matematyki i informatyki we wszystkich typach szkół. Posiada przygotowanie do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, potrafi wykorzystać w procesie nauczania wiedzę pedagogiczną, psychologiczną i dydaktyczną, a także nowoczesne narzędzia multimedialne oraz dostosować swoje umiejętności do stale zmieniających się warunków pracy.

 

studia drugiego stopnia – magisterskie

Absolwent: charakteryzuje się dobrą znajomością matematyki i elementów informatyki pozwalającą na samodzielne jej pogłębianie i poznawanie rozmaitych metod aplikacyjnych. Abstrakcyjnie myśli, identyfikuje i precyzyjnie formułuje  problemy, analizuje je i rozwiązuje z wykorzystaniem metod matematycznych i komputerowych. Samodzielnie rozwija swoją wiedzę i umiejętności, dostosowując je do wymagań dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Legitymuje się kompetencjami językowymi na poziomie B2+ według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Po ukończeniu zakresu modelowanie matematyczne i analiza danych posiada gruntowną wiedzę z zakresu matematyki i informatyki, pozwalającą na rozwiązywanie problemów technikami algorytmicznymi z wykorzystaniem metod matematycznych i obliczeniowych. Dysponuje szerokim aparatem metod matematycznych i informatycznych używanych we współczesnej nauce, technice, ekonomii i biologii. Posiada teoretyczną i praktyczną wiedzę z zakresu zaawansowanej analizy danych, analizy statystycznej, statystycznego przetwarzania danych, technik i narzędzi wydobywania informacji i wiedzy z danych, w tym również z dużych i wielowymiarowych zbiorów danych. Posiada umiejętności korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych do analiz statystycznych, wizualizacji danych i symulacji komputerowych oraz ich wykorzystania do problemów optymalizacji i modelowania zjawisk fizycznych, biologicznych, technicznych, ekonomicznych i finansowych. Buduje modele matematyczne opisujące rozważany problem, dokonuje wyboru odpowiedniego oprogramowania matematycznego w procesie rozwiązywania postawionego problemu oraz przeprowadza analizę niezbędną do oceny możliwości i ograniczeń danego podejścia. Korzysta z zaawansowanych technik i metod analizy i eksploracji danych, technik uczenia maszynowego, sieci neuronowych i wykorzystuje je do rozwiązywania praktycznych problemów nauk ścisłych, inżynieryjnych i ekonomicznych. Jest przygotowany do podjęcia pracy w podmiotach sektora bankowego, ubezpieczeniowego, z branży IT oraz w przedsiębiorstwach wykorzystujących metody zarządzania opartych na danych, jak również w zespołach interdyscyplinarnych, stosując swoją wiedzę w problemach na pograniczu matematyki i informatyki oraz nauk przyrodniczych, technicznych i społecznych. Po ukończeniu zakresu nauczanie matematyki i informatyki może podjąć pracę w szkole podstawowej i ponadpodstawowej jako nauczyciel matematyki i informatyki, uzyskując podczas studiów stosowne kwalifikacje zgodne ze standardami do wykonywania zawodu nauczyciela. Jest osobą wszechstronnie przygotowaną do kompleksowej realizacji zadań dydaktycznych i wychowawczych, która w procesie nauczania wykorzystuje wiedzę pedagogiczną i psychologiczną, a także nowoczesne narzędzia i programy informatyczne, dostosowując umiejętności do stale zmieniających się warunków nauczania.