Informatyka

 

Wydział:

 

Nazwa:

Wydział Matematyki i Informatyki

Adres:

ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

Numery telefonów do kontaktów z kandydatami:

tel. +48 89 524 60 33
tel. +48 89 524 61 30

tel. +48 89 524 57 90

E-mail do kontaktów z kandydatami:

wmii@matman.uwm.edu.pl

Strona internetowa:

http://wmii.uwm.edu.pl

 

Oferta kształcenia na rok 2023/24 w języku polskim

Kierunek:

 

Nazwa:

Informatyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne i niestacjonarne

Zakresy z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
Stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów
Zakresy (stacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych
Zakresy (niestacjonarne): informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Studia drugiego stopnia – magisterskie
Stacjonarne i niestacjonarne – 3 semestry
Zakresy (stacjonarne):  projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, techniki multimedialne, data science w praktyce
Zakresy (niestacjonarne): projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych, techniki multimedialne, data science w praktyce

Krótki opis kierunku:

Po ukończeniu pierwszego stopnia absolwent posiada gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystywania technik komputerowych w wielu dziedzinach. Zdobywa między innymi umiejętność programowania obiektowego i strukturalnego, tworzenia aplikacji internetowych, analizy danych w postaci cyfrowej. Zna techniki Internetu rzeczy, metody diagnozowania i serwisowania sprzętu komputerowego. Posiada również podstawową wiedzę z zakresu data science, w tym wprowadzenie do algorytmów i struktur danych, wprowadzenie do metod sztucznej inteligencji, robotyki oraz wizualizacji danych. Ponadto zna sposoby zapewniania bezpieczeństwa systemów komputerowych, strukturę systemów operacyjnych oraz metody tworzenia baz danych. Po ukończeniu studiów II stopnia, absolwent posiada rozszerzoną wiedzę w zakresie wykorzystywania technik komputerowych w innych dziedzinach. Jest przygotowany do podjęcia pracy.

 

Oferta kształcenia na rok 2023/24 w języku angielskim

Kierunek:

 

Nazwa:

Computer Sciences

Poziomy studiów:

Second degree

Forma studiów:

Full-time

Zakresy z podziałem
na stopnie i formy studiów:

Master study Full-time – 3 semesters
Specializations: data science in practice

Krótki opis kierunku:

Specialization "Data science in practice” is dedicate for future data scientists one of the most demanded profession. This is one of the modern and the future field of studies.

 

Sylwetka absolwenta kierunku Informatyka

studia pierwszego stopnia – inżynierskie

Absolwent: posiada gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania technik informatycznych w różnych dziedzinach. Jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach i serwisach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych,  a także w instytucjach  korzystających z szeroko pojętych rozwiązań branży IT, m.in. w bankach, urzędach, zakładach produkcyjnych, organach administracji, szpitalach, sieciach handlowych, itp. Oprócz wiedzy i umiejętności wynikających z profilu technicznego (inżynieria oprogramowania, miernictwo elektroniczne, projektowanie systemów informatycznych, diagnozowanie i serwisowanie urządzeń komputerowych, elementy robotyki i automatyki, bezpieczeństwo systemów komputerowych, technika cyfrowa, projektowanie podzespołów komputerowych, aplikacje WWW), absolwent posiada również wiedzę ogólną w zakresie informatyki (programowanie strukturalne i obiektowe, systemy operacyjne, algorytmy i struktury danych) co umożliwia kontynuowanie nauki na studiach drugiego stopnia. Absolwent zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Wykształcone podczas studiów kompetencje społeczne i interpersonalne znacząco wzmacniają potencjał zawodowy absolwenta w obszarze przedsiębiorczości, przygotowania do pracy w zespole, świadomości podnoszenia kwalifikacji i ich dostosowywania do rynku pracy. Absolwent potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy inżyniera.

 

studia drugiego stopnia – magisterskie

Absolwent: przygotowany jest do pracy  z wykorzystaniem zaawansowanych systemów programowania, systemów rozproszonych, zaawansowanych baz danych i aplikacji internetowych. Posiada zaawansowaną wiedzę w zakresie systemów informatycznych wspomagających zarządzanie, kompleksowej informatyzacji organizacji, analizy biznesowej organizacji i procesów biznesowych oraz wiedzę w zakresie ochrony danych w procesie ich zautomatyzowanego przetwarzania oraz mechanizmów bezpiecznej komunikacji. Posiada pogłębioną wiedzę w zakresie metodyki i technik tworzenia zaawansowanych aplikacji i serwisów internetowych. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady z zakresu ochrony własności przemysłowej i prawa autorskiego oraz konieczność zarządzania zasobami własności intelektualnej; potrafi korzystać z zasobów informacji prawa patentowego. Potrafi porównać stopień bezpieczeństwa systemów komputerowych, dobrać zabezpieczenie w zależności od rodzaju zagrożeń. Potrafi ocenić przydatność  zaawansowanych metod i narzędzi służących do rozwiązywania zadań inżynierskich, typowych dla informatyki oraz odpowiednio je stosować. Ponadto absolwent legitymuje się pogłębioną wiedzą ogólną w zakresie informatyki i jej podstaw teoretycznych.  Jest przygotowany do podjęcia pracy w firmach i serwisach informatycznych, zajmujących się budową, wdrażaniem lub pielęgnacją narzędzi i systemów informatycznych,  a także w instytucjach  korzystających z szeroko pojętych rozwiązań branży IT, m.in. w bankach, urzędach, zakładach produkcyjnych, organach administracji, szpitalach, sieciach handlowych, itp. Absolwent posiada umiejętności posługiwania się językiem angielskim specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia. Zdobyte w trakcie studiów kompetencje społeczne i interpersonalne znacząco wzmacniają potencjał zawodowy absolwenta w obszarze przedsiębiorczości, przygotowania do pracy w zespole i kierowania nim, świadomości podnoszenia kwalifikacji i ich dostosowywania do rynku pracy. Absolwent jest świadomy odpowiedzialności za podejmowane zadania i konieczności ciągłego samokształcenia. Absolwent potrafi wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w pracy zawodowej z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Po ukończeniu studiów absolwent otrzymuje tytuł zawodowy magistra inżyniera. Jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.