Praktyki studenckie

Strona poświęcona praktykom studenckim dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia (magisterskie).

Odbywanie praktyk regulowane jest przez „Zarządzenie Nr 59/2012 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 7 sierpnia 2012 roku w sprawie praktyk studenckich”

Do ściągnięcia

  1. Umowę o organizację praktyki studenckiej (wzór umowy znajduje się także na dole strony z zarządzeniem Rektora)

Informacje podstawowe:

  • Czas rozliczenia praktyk zazwyczaj do połowy września danego roku, związane z terminem  złożenia rozliczenia semestru letniego. Proszę się dopytać w dziekanacie.
  • Czas trwania praktyki – 160 godzin
  • Praktyki odbywają się w semestrze letnim, zazwyczaj w wakacje. Nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć je wcześniej po uzgodniniu z opiekunem praktyk
  • Praktyki niezbędne są do zaliczenia semestru, ponieważ przyznawane są za nie punkty ECTS
  • Uczelnia może pokryć część kosztów praktyki odbywanej w okresie wakacyjnym (studia stacjonarne) poza miejscem stałego zamieszkania:  zakwaterowania wg. kosztów rzeczywistych (max. 7,5zł za dzień praktyki) oraz  jednokrotnego przejazdu -najtańszym środkiem lokomocji
  • Istnieje możliwość zakwaterowania w akademiku UWM poprzez porozumienie z Fundacją Żak
  • Praktyki odbywają się w zakładach związanych z informatyką: programowanie, tworzenie stron internetowych, tworzenie grafiki, administracja serwerami, zarządzanie siecią tele-informatyczną itp.
Zaliczenie praktyki na podstawie umowy o pracę 
Istnieje możliwość zaliczenia praktyki na podstawie umowy o pracę, dzieło lub zlecenia, w tym celu należy napisać podanie do prodziekana do spraw studenckich z takim uzasadnieniem oraz dołączyć dokumenty poświadczające wykonane prace. Mogą to być umowa o pracę, umowy o dzieło/zlecenie za 3 ostatnie miesiące. W uzasadnieniu należy podać jaki rodzaj prac informatycznych był wykonywany: tworzenie stron internetowych, programowanie, zakładanie sieci informatycznych itp.

Procedura zaliczenia praktyki:

1. Przed rozpoczęciem praktyk należy wydrukować „Umowę o organizację praktyki studenckiej” , następnie wypełnić je w dwóch egzemplarzach:
- w miejscu „Uniwersytetem, reprezentowanym przez” ….. należy wpisać Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Aleksandrę Kiślak-Malinowską
- w kolejnych dwóch polach należy wpisać nazwę zakładu pracy, w którym odbywać się będzie praktyka oraz osobę reprezentującą zakład pracy
- w polach czas od … do … należy wpisać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki
- w polu rodzaj praktyki należy wpisać: zawodowa
- tabelka nie powinna sprawić trudności (dla każdego studenta przypada jeden wiersz)

2.Po wypełnieniu porozumień należy zdobyć podpisy i pieczątki (na drugiej stronie porozumienia):
- w zakładzie pracy: Dyrektora bądźŸ osoby upoważnionej
- w dziekanacie: Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

Jeden egzemplarz porozumienia zostaje w zakładzie pracy drugi wraca do mnie i zamieniany jest na dziennik praktyk

3.Wypełnić dziennik praktyk
Podczas trwania praktyk ich przebieg należy dokumentować w dzienniku:
- na okładce i pierwszej stronie należy wypełnić pola Kierunek, Specjalność, Imię i nazwisko oraz Nr albumu
- na kolejnej stronie należy wypełnić jeden wiersz: podstawa skierowania – porozumienie w sprawie organizacji praktyki studentów, dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki potwierdzone pieczęcią i podpisem, resztę wypełniam ja
- na kolejnych stronach należy dokumentować czynności wykonane podczas każdego dnia praktyk – z datą, godzinami pracy, liczbą godzin oraz podpisem opiekuna praktyki
- na koniec opiekun praktyki wydaje opinie na temat jej przebiegu – wymagany podpis i pieczęć (strona po ostatniej karcie tygodniowej)

Zaliczenie praktyk

Po odbyciu praktyki należy zgłosić się do mnie z wypełnionym dzienniczkiem praktyk w celu uzyskania zaliczenia z tego przedmiotu w systemie USOS.

 

Lista firm informatycznych:

Pomocna może okazać się lista firm informatycznych z Olsztyna:

 

 

Comments (0) Trackbacks (0)

No comments yet.

Leave a comment

No trackbacks yet.