Konkurs na stanowisko profesora wizytującego w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki z wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 5500,-zł – 6200,-zł na okres od 19 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na stanowisko profesora wizytującego
w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki
z wynagrodzeniem zasadniczym w przedziale 5500,-zł – 6200,-zł
na okres od 19 lutego 2018 r. do 30 czerwca 2018 r.

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł naukowy profesora nauk matematycznych (lub równorzędny),

 • dorobek naukowy z zakresu informatyki teoretycznej,

 • doświadczenie w realizacji projektów badawczych, kształceniu kadr oraz w prowadzeniu zajęć dydaktycznych

 • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Rektora UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2016 poz. 922 ze zm.,

 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,

 3. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,

 4. odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk matematycznych,

 5. wykaz dorobku naukowego,

 6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 12.02.2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od daty zakończenia konkursu,

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,

 • Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty,

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM

Olsztyn, 12 stycznia 2018 r.