Katedra Metod Matematycznych Informatyki - profesor uczelni

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale od 5320,- zł do 7000,- zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • tytuł naukowy profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka (lub równorzędny),
 • dorobek naukowy z zakresu data science, sztuczna inteligencja, obliczenia granularne, robotyka inteligentna.
 • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,
 3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 4. odpis aktu nadania tytułu naukowego profesora nauk ścisłych i przyrodniczych lub stopień doktora habilitowanego nauk ścisłych i przyrodniczych w dyscyplinie informatyka (lub równorzędny),
 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
 6. oświadczenie upoważniające do zaliczenia do liczby N http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
 7. oświadczenie o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej http://bip.uwm.edu.pl/node/6335
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85)

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 16 czerwca 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                          Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski

Olsztyn, dnia 15 maja 2020 roku