Katedra Metod Matematycznych Informatyki - asystent w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

- posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny,

- umiejętności programowania w języku Python,

- znajomość technik data science w obszarze klasyfikacji,

- umiejętność pracy w zespole,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców),

- deklarują chęć rozwoju naukowego.

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy, 
  3. kwestionariusz osobowy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
  4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
  6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
  7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
  9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.)

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 3400,- zł.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 03 października 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

Olsztyn, dnia 02 września 2022 roku