Katedra Metod Matematycznych Informatyki - asystent

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

 

ogłasza konkurs

na 2 stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Metod Matematycznych Informatyki

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale od 3205- zł do 3705,- zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  posiadają co najmniej tytuł zawodowy magistra lub równorzędny

- mają doświadczenie profesjonalne w zakresie tworzenia oprogramowania

-  umiejętność pracy w zespole,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).  

- deklarują chęć rozwoju naukowego,

 wymagania dodatkowe do stanowiska 1: znajomość języka Python,

 wymagania dodatkowe do stanowiska 2: znajomość paradygmatu programowania deklaratywnego, języka PHP, metod zarządzania projektami informatycznymi,

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy, 
  3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
  4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska asystenta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598 ,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
  7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii/ ,
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja http://bip.uwm.edu.pl/node/969 .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 19 października 2020 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

 

Olsztyn, dnia 16 września 2020 roku