Katedra Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki - adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI  UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Matematyki Dyskretnej i Teoretycznych Podstaw Informatyki

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,

-  posiadają doświadczenie w zakresie matematyki dyskretnej,

-  dorobek naukowy z ww. zakresu w renomowanych czasopismach matematycznych,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 

- deklarują chęć rozwoju naukowego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy, 
  3. kwestionariusz osobowy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
  4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie wyższe (co najmniej II stopnia),
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
  6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
  7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
  8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
  9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
  10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tekst jednolity, Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.)

Wynagrodzenie zasadnicze brutto: 4680,- zł.

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 12 grudnia 2022 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

Olsztyn, dnia 10 listopada 2022 roku