Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego - profesor uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie informatyka techniczna i telekomunikacja  lub dyscyplinie informatyka (lub równorzędny),
 • doświadczenie w pracy badawczej i dydaktycznej w obszarach: inżynieria oprogramowania, uczenie maszynowe, analiza danych
 • znajomość narzędzi wykorzystywanych w inżynierii oprogramowania,
 • znajomość języków programowania stosowanych w analizie danych oraz odpowiednich bibliotek
 • dobra znajomość języka angielskiego lub biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do JM Rektora UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej, organizacyjnej oraz kształcenia kadr naukowych,
 3. kwestionariusz osobowy https://bip.uwm.edu.pl/uczelnia/baza-dokumentow-sprawy-kadrowe  ,
 4. odpis dyplomu potwierdzającego wykształcenie (co najmniej stopień naukowy doktora habilitowanego),
 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska profesora uczelni w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie informatyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii,
 6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja (konkurs) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j., Dz. U. z 2022 roku, poz. 574, ze zm.)

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub na adres e-mail: wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 5 maja 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Dziekan                    

Wydziału Matematyki i Informatyki

prof. dr hab. Adam Doliwa     

Olsztyn, dnia 5 kwietnia 2023 roku