Katedra Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego - adiunkt w grupie pracowników dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych

w Katedrze Informatyki Stosowanej i Modelowania Matematycznego

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  -posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,

- doświadczenie w nauczaniu przedmiotów informatycznych oraz prowadzeniu projektów informatycznych i prac dyplomowych,

- kwalifikacje pedagogiczne,

-  umiejętność pracy w zespole,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 

- deklarują chęć rozwoju.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
  2. życiorys zawodowy,
  3. kwestionariusz osobowy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii
  4. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora,
  5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników dydaktycznych w dyscyplinie informatyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii,
  6. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii
  7. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742).

 

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 12 lipca 2023 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

Olsztyn, dnia 12 czerwca 2023 roku