Katedra Analizy Zespolonej - adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs 

na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Analizy Zespolonej

 

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • stopień naukowy doktora w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny),
 • dorobek naukowy z zakresu analizy matematycznej,
 • umiejętność programowania,
 • biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy zawierający informacje o osiągnięciach w działalności badawczo-dydaktycznej i organizacyjnej,
 3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 4. odpis dyplomu doktorskiego w dyscyplinie matematyka (lub równorzędny),
 5.  informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 2a) http://bip.uwm.edu.pl/node/6598  ,
 6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby rekrutacji http://bip.uwm.edu.pl/node/969  .

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t. j. Dz. U. z 2020 poz. 85).

Wynagrodzenie zasadniczym brutto dla stanowiska adiunkta zawiera się w przedziale 4680 - 5100,- zł

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 12 kwietnia 2021 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

Olsztyn, dnia 12 marca 2021 roku