Katedra Algebry i Geometrii - adiunkt w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI

UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych

w Katedrze Algebry i Geometrii

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

-  posiadają co najmniej stopień naukowy doktora lub równorzędny,

-  dorobek naukowy z zakresu matematyki,

- dobrą znajomość języka angielskiego oraz biegłą znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców). 

- deklarują chęć rozwoju naukowego.

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kształcenia UWM w Olsztynie),
 2. życiorys zawodowy, 
 3. kwestionariusz osobowy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii ,
 4. odpis dyplomu potwierdzającego uzyskanie stopnia naukowego doktora lub zaświadczenie o uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 5. informacja o spełnieniu wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do zajmowania stanowiska adiunkta w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych w dyscyplinie matematyka (załącznik nr 4 do statutu UWM w Olsztynie, tabela 3a) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
 6. deklaracja upoważniająca do zaliczenia do liczby N
 7. deklaracja złożenia oświadczenia o reprezentowanej dziedzinie i dyscyplinie naukowej
 8. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
 9. oświadczenie, że UWM w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii  ,
 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych (rekrutacja) http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii .
 11. oświadczenie o niekaralności w zakresie przestępstw określonych w rozdziale XIX i XXV Kodeksu karnego, w art. 189a i art. 207 Kodeksu karnego (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 17 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2023 r. poz. 172 oraz z 2022 r. poz. 2600), lub za odpowiadające tym przestępstwom czyny zabronione określone w przepisach prawa obcego http://wmii.uwm.edu.pl/oferty-pracy-wmii

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu art. 120 ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 742 ze zm.)

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/13; 10-710 Olsztyn lub przesłać na adres wmii@matman.uwm.edu.pl w terminie do dnia 15 sierpnia 2024 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu trzech tygodni od dnia zakończenia konkursu.

                        Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

         prof. dr hab. Adam Doliwa

Olsztyn, dnia 19 czerwca 2024 roku