UWAGA studenci studiów niestacjonarnych, którzy złożyli wnioski o świadczenia pomocy materialnej!

Informacje w systemie USOSweb, dotyczące przyznania albo nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Tylko odebranie decyzji w formie papierowej może stanowić podstawę do złożenia odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji).

Decyzje dla studentów studiów niestacjonarnych będą do odbioru w sobotę 26 listopada i 3 grudnia 2016 w dziekanacie A1/16