Terminy złożenia prac dyplomowych - informatyka

Studenci IV rok

 kierunek Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne

 

do 28.01.2022r.studia stacjonarne, 29.01.2022r. studia niestacjonarne termin złożenia pracy dyplomowej - dotyczy osób zainteresowanych rekrutacją śródroczną;

07-14.02.2022r. terminegzaminów dyplomowych ( egzaminy w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MsTeams);

15.02.2022r. ostatecznytermin złożenia pracy na studiach kończących się w semestrze zimowym ( regulamin studiów § 31 ust 3), termin obrony zostanie ustalony w późniejszym terminie na okres koniec lutego początek marca;

15.02.2022r.termin złożenia podaniaoprzesunięcie terminu złożenia pracy o 3 miesiące tj. do 15 maja 2022 r. w formie elektronicznej USOS web – podanie należy uzasadnić

28.02.2022r. termin złożenia rezygnacji ze studiów lub podania o powtarzanie semestru  (skan /zdjęcie podpisanej rezygnacji należy wysłać z domeny @student lub oryginał tradycyjną pocztą lub osobiście);

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia pracy http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/sprawy-dyplomantow

Rekrutacja  śródroczna – luty 2022

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2022/harmonogram-rekrutacji-srodrocznej-luty-2022

 

 

Dziekanat WMII