Staże naukowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu planuje w 2022 r. (czerwiec - wrzesień)  zorganizować letnie praktyki naukowe dla uzdolnionych studentów pn. "MATematyczno-Informatyczny Studencki Program Letni w Toruniu MATIS.PL 2022''. Celem konkursu jest zainteresowanie zdolnych studentów polskich uczelni badaniami naukowymi prowadzonymi na Wydziale Matematyki i Informatyki UMK poprzez realizację czterotygodniowych projektów naukowych pod opieką pracowników Wydziału Matematyki i Informatyki. 

O realizację projektów mogą wnioskować w ramach konkursu studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich polskich uczelni. Zgłoszenia do konkursu składa się w formie elektronicznej w terminie do 3 czerwca 2022 roku do Koordynatora Programu na adres matis@mat.umk.plZgłoszenie do konkursu powinno zawierać:
życiorys kandydata;
list motywacyjny (jedna strona A4) z informacją o wyborze projektu z listy dostępnej na stronie matis.mat.umk.pl, który kandydat chciałby realizować; 
możliwy jest wybór więcej niż jednego projektu, w tej sytuacji należy uszeregować wybrane projekty według ich priorytetu dla kandydata; 
(opcjonalnie) list polecający (jedna strona A4);
zgodę na przetwarzanie danych osobowych (dokument można pobrać ze strony matis.mat.umk.pl)

Uwaga. Wydział pokrywa koszty utrzymania studenta w formie nagrody. Nagroda obejmuje 28 diet dziennych w wysokości 60 zł  każda oraz zakwaterowanie w domu studenckim.