Decyzje stypendialne- rekrutacja śródroczna!

Informacje w systemie USOSweb, dotyczące przyznania albo nieprzyznania świadczeń pomocy materialnej nie są decyzjami administracyjnymi w rozumieniu przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego. Tylko odebranie decyzji w formie papierowej może stanowić podstawę do złożenia odwołania albo wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zgodnie z pouczeniem zawartym w decyzji).

Decyzje stypendialne będą wydawane w dziekanacie w A1/21
w następującym porządku:

środa (22.03) 12:00-14:00
czwartek, piątek, poniedziałek (23-27.03) 8:00-12:00