Decyzja nr 2 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 17 marca 2020 roku

Decyzja nr 2

Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki

Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

z dnia 17 marca 2020 roku

 

w sprawie: organizacji pracy na WMiI w warunkach zagrożenia epidemicznego

 

Na podstawie Zarządzenia nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku w sprawie organizacji pracy na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w warunkach zagrożenia epidemicznego ustalam, co następuje:

 

§1

W dniach 18 – 29 marca 2020 (z możliwością przedłużenia) wprowadzam pracę zdalną świadczoną z miejsca zamieszkania dla wszystkich pracowników WMiI z zastrzeżeniem §3 niniejszej decyzji oraz §1 ust.9 Zarządzenia nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 16 marca 2020 roku.

W związku z tym zobowiązuję wszystkich pracowników do:

a)      sprawdzania poczty elektronicznej przychodzącej z domeny UWM (*@uwm.edu.pl  lub  *@matman.uwm.edu.pl ) w każdy dzień roboczy oraz udzielenie odpowiedzi na informację, której treść tego wymaga, w terminie do następnego dnia roboczego;

b)      podania do dnia 18 marca 2020 na adres jjakob@matman.uwm.edu.pl numeru telefonu, pod którym pracownik wykonujący pracę w sposób zdalny jest dostępny w dni robocze w godzinach 10.00 – 12.00;

c)      stosowania wszystkich zaleceń zawartych w Zarządzeniu nr 35/2020 Rektora UWM.

 

§2

Określam następujące zadania dla nauczycieli akademickich:

  1. W zakresie obowiązków naukowych przygotowanie dobrych publikacji w celu osiągnięcia wysokich wskaźników parametrycznych i dobrych ocen pracowniczych.
  2. W zakresie obowiązków dydaktycznych: ustawiczne udostępnianie studentom treści wykładów i zadań do rozwiązania z ustalonym terminem rozliczenia (przesłania rozwiązań); udzielanie konsultacji studentom.
  3. W zakresie obowiązków organizacyjno-popularyzatorskich – przygotowanie materiałów na akcje „Wykładowca w szkole”, „Expresem do matury”, różne konkursy i zawody.
  4. Korzystanie z niezbędnych do realizacji zadań wymienionych w ustępach 1. – 3. systemów informatycznych, oprogramowań, specjalnych platform, a w przypadku konieczności wystąpienie do Dyrektora RCI o uzyskanie dostępu. Powiadomienie bezpośredniego przełożonego o korzystaniu w domu ze sprzętu służbowego.
  5. Nadzór nad wykonywaniem ww. zadań sprawują kierownicy katedr, prodziekani, kierownik dyscypliny i dziekan.
  6. Kolegium dziekańskie w porozumieniu z przewodniczącym RND matematyka przygotowuje reorganizację struktury WMiI w celu jej wdrożenia od 1 września 2020.

 

§3

Określam następujące zadania dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

1.          Szybkie reagowanie na polecenia przełożonych wydane drogą elektroniczną lub telefoniczną.

2.          Udostępnianie uprawnionym pracownikom dostępu do odpowiednich systemów informatycznych.

3.          Pełnienie krótkich dyżurów w siedzibie Wydziału w systemie rotacyjnym według ustalonego przez Dziekana harmonogramu.

4.          Administrator budynku w zależności od potrzeb sprawdza funkcjonowanie siedziby wydziału, robi okresowy przegląd i reaguje na komunikaty zgłaszane przez straż uniwersytecką.

 

§3

Zobowiązuję studentów do wykonywania poleceń nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne zajęcia, w tym do korzystania z platform wskazanych przez nauczycieli.

 

§5

W związku z dynamicznie zmieniającą się sytuacją godziny obiegu korespondencji określone w Decyzji Nr 1 Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 13 marca 2020 roku ulegają zmianie i zostają dostosowane do godzin pracy Rozdzielni Korespondencji (w Rektoracie).

 

Dziekan

Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski