Biuro ds. Studenckich informuje

Szanowni Państwo

Przekazujemy kilka informacji:

  • W dniu 30 kwietnia Rektor wydał Zarządzenie Nr 42/2020, w sprawie przedłużenia terminu wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne, zgodnie z którym terminy wnoszenia opłat za świadczone usługi edukacyjne upływające w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 zostają przedłużone do dnia 31 lipca 2020 roku, z zastrzeżeniem, że osoby realizujące ostatni semestr studiów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020, zobowiązane są do uiszczenia wymaganych opłat przed ukończeniem studiów, w rozumieniu § 37 ust. 1 Regulaminu Studiów (czyli przed egzaminem dyplomowym itp.) (plik w załączeniu)

 

  • Zmianie uległa ramowa organizacja roku akademickiego 2019/2020 - dotyczy semestru letniego. Zmianę wprowadzono Decyzją Nr 47/2020 Rektora z dnia 6 maja 2020 roku. Link do BIP - http://bip.uwm.edu.pl/node/7295

 semestr 

letni 

zajęcia dydaktyczne

24.02.2020 r. – 09.04.2020 r.

przerwa świąteczna

10.04.2020 r. – 14.04.2020 r.

zajęcia dydaktyczne oraz sesja egzaminacyjna letnia

od 15.04.2020 r. do zakończenia realizacji programu danego przedmiotu, nie dłużej niż do 02.08.2020 r.  (nie dotyczy praktyk) 1) , 2), 3)

wakacje letnie

03.08.2020 r. – 30.08.2020 r. 4)

sesja egzaminacyjna jesienna - poprawkowa

31.08.2020 r. – 30.09.2020 r.

 

1) zajęcia realizowane w formie zdalnej do 14 czerwca 2020 r., od 15 czerwca 2020 r. realizacja zajęć, które z przyczyn merytorycznych nie mogły być realizowane zdalnie,

2) przedmioty, których warunkiem zaliczenia lub przystąpienia do egzaminu jest zaliczenie części praktycznej bądź praktyki, a które z przyczyn obiektywnych nie mogły być zrealizowane
do 2 sierpnia 2020 r., mogą być realizowane także we wrześniu, z terminem zaliczenia
do 30 września 2020 r.,

3)  terminy egzaminów w ustaleniu z Samorządem Studenckim w danej jednostce,

4) na kierunkach medycznych dopuszcza się możliwość realizacji zajęć związanych z pobytem studentów w oddziałach klinicznych i innych placówkach leczniczych.

 

  • Zmianie uległo Zarządzenie Nr 37/2020 Rektora z dnia 26 marca 2020 roku w sprawie zmian w funkcjonowaniu Uczelni w warunkach stanu epidemii wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2 - Zarządzeniem Nr 44/2020 z dnia 6 maja 2020 roku określono m.in. zasady weryfikacji efektów uczenia się (zaliczeń i egzaminów) z wykorzystaniem narzędzi informatycznych oraz zasady przebiegu egzaminu  dyplomowego z wykorzystaniem technologii informatycznych. Link do BIP - http://bip.uwm.edu.pl/node/7296

 

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

Biuro ds. Studenckich