Terminy złożenia prac dyplomowych - zima 2020/2021

Studenci IV rok

 kierunek Informatyka studia stacjonarne i niestacjonarne

 

01.02.2021r.  termin złożenia pracy dyplomowej - dotyczy osób zainteresowanych rekrutacją śródroczną

09-12.02.2021r. terminegzaminów dyplomowych ( egzaminy w trybie zdalnym z wykorzystaniem platformy MsTeams)

15.02.2021r. ostatecznytermin złożenia pracy na studiach kończących się w semestrze zimowym ( regulamin studiów § 31 ust 3), termin obrony zostanie ustalony w późniejszym terminie

15.02.2021r.termin złożenia podaniaoprzesunięcie terminu złożenia pracy o 3 miesiące tj. do 15 maja 2021 r. w formie elektronicznej USOS web – podanie należy uzasadnić

28.02.2021r. termin złożenia rezygnacji ze studiów lub podania o powtarzanie semestru  (skan /zdjęcie podpisanej rezygnacji należy wysłać z domeny @student lub oryginał tradycyjną pocztą)

 

Szczegółowe informacje dotyczące złożenia pracy http://wmii.uwm.edu.pl/studenci/sprawy-dyplomantow

Rekrutacja  śródroczna – luty 2021

http://www.uwm.edu.pl/kandydaci/rekrutacja-srodroczna-luty-2021

 

 

 

Dziekanat WMII