Program Stypendiów Pomostowych na rok akademicki 2019/2020

                                                                                                    

MATURZYSTO!!!

Jeżeli jesteś zdolny, ambitny, chcesz podjąć naukę na pierwszym roku stacjonarnych (dziennych) studiach I stopnia lub jednolitych magisterskich i pochodzisz z rodziny byłego pracownika ppgr powinieneś to przeczytać!

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim oraz innymi instytucjami przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza

Program Stypendiów Pomostowych 2019/2020

Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2019 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:

 • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  • pochodzą z rodziny, w której przynajmniej jedno z rodziców, lub opiekun prawny pracował w państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej co najmniej 2 lata;
  • dostaną się na I rok stacjonarnych (dziennych) studiów I stopnia lub I rok dziennych jednolitych studiów magisterskich realizowanych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym co najmniej liczbę punktów nie niższą niż 90, liczoną samodzielnie
   zgodnie z algorytmem zamieszczonym w załączniku do Regulaminu;
  • pochodzą ze wsi lub miasta do 20 tysięcy mieszkańców. Fakt ten musi być potwierdzony zameldowaniem.
   Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.p1;
  • pochodzą z rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej, tzn. o dochodzie rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochodzie osoby uczącej się nie wyższym niż 1.658 zł brutto, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności do dochodu nie wilcza się świadczeń otrzymanych w związku z tą niepełnosprawnością (dochód wyliczony z czerwca 2019 roku).

Kandydat do stypendium w terminie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 14 sierpnia 2019 roku (do godziny 16-ej) wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl,a następnie wydrukowany i podpisany wniosek wraz z załącznikami składa razem z kompletem załączników w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2019 roku w tutejszym Oddziale Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Olsztynie.

Szczegółowe warunki uczestnictwa w Programie określa „Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów dla studentów w ramach XVIII edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2019/2020" (Segment IA) dostępny na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości (tutaj):

http://www.stypendia-pomostowe.pl.

Informacji o Programie udzielają:

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości adres: 90-212 Łódź, ul. Sterlinga 27/29

tel.: (42) 632-59-91, 631-95-58,

fax: (42) 630-27-81

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie

10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 6

1.Paweł Mróz tel. (89) 524-88-95 p. 221 

2.Marcin Bąk tell. (89) 524-88-94 p. 219 

3.Monika Sękowska tel. (89) 524-80-00