Konkurs na okresowe stanowisko naukowo-badawcze adiunkta w Katedrze Fizyki Relatywistycznej

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement    

No 668119

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020”  na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 668119

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na okresowe stanowisko naukowo-badawcze adiunkta typu „post-doc”
związane z projektem Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI, funded by Horizon 2020 – Development of new diagnostic tools and technologies

H2020-PHC-2014-2015

PHC-11-2015 - Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies, RIA


w Katedrze Fizyki Relatywistycznej
na okres 16 m-cy począwszy od 1 września 2018 r.
z wynagrodzeniem brutto 6000,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • posiadają stopień naukowy doktora nauk fizycznych w dyscyplinie fizyka lub nauk chemicznych w dyscyplinie chemia, specjalność chemia fizyczna (lub równorzędny)
 • posiadają znaczący dorobek naukowy
 • posiadają wiedzę z zakresu własności materii skondensowanej
 • posiadają umiejętność programowania
 • preferowane doświadczenie w dziedzinie Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

 

Przewidywany zakres pracy:

 • Opracowanie modeli teoretycznych procesów relaksacji Magnetycznego Rezonansu Jądrowego w tkankach i układach modelowych imitujących tkanki
 • Przygotowanie oprogramowania na bazie powyższych modeli teoretycznych
 • Analiza danych z eksperymentów relaksacji MRJ dla tkanek i układów modelowych z wykorzystaniem przygotowanego oprogramowania

 

dalsze informacje o projekcie dostępne są: http://cordis.europa.eu/project/rcn/199749_en.html

lub: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM) zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L nr 119, str. 1)”
 2. życiorys zawodowy
 3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969
 4. odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora nauk fizycznych lub chemicznych
 5. wykaz dorobku naukowego
 6. krótki opis (max 1 strona) najważniejszych wyników swoich badań naukowych
 7. jeden (preferowane dwa) poufny list rekomendacyjny wysłany bezpośrednio na adres danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl
 8. certyfikat potwierdzający znajomość języka angielskiego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Obcego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24.05.2004 r.)
 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie LINK

 

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wmii@matman.uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 22 czerwca 2018 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu
 • Kandydaci  mogą zostać indywidualnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się z wykorzystaniem narzędzia Skype
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,
 • Kandydat zostanie poinformowany o wynikach konkursu z uzasadnieniem
 • Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji
 • W uzasadnionych sytuacjach (np. oczekiwanie na wizę) termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 poz. 2183 ze zm.) – nie dotyczy kandydatów zagranicznych

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM