Katedra Informatyki i Badań Operacyjnych - Adiunkt

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na 1 stanowisko adiunkta

w Katedrze Informatyki i Badań Operacyjnych

z wynagrodzeniem zasadniczym brutto w przedziale  od 3820,- do 4500,- zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.), wymagania określone w § 2 ust. 2 Uchwały Nr 338 Senatu Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie  kryteriów oceny kandydatów przy zatrudnianiu nauczycieli akademickich na poszczególnych stanowiskach na wydziałach UWM oraz w jednostkach międzywydziałowych oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

- posiadają stopień naukowy doktora w dyscyplinie informatyka lub matematyka (lub równoważny)

- dobra umiejętność programowania strukturalnego

- opublikowane lub przyjęte do druku po obronie doktoratu przynajmniej trzy prace w czasopismach z listy A MNiSW

- umiejętność pracy w zespole,

- dobra znajomość języka angielskiego oraz biegła znajomość języka polskiego (w przypadku obcokrajowców).

Wykaz dokumentacji konkursowej:

  1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie)
  2. życiorys zawodowy,
  3. kwestionariusz osobowy http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,
  4. odpis aktu nadania stopnia naukowego doktora w dyscyplinie informatyka lub matematyka (lub równoważny)
  5. informację o dotychczasowych osiągnięciach naukowych,
  6. certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego wydany przez Uczelnianą Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Obcego (zgodnie z Zarządzeniem nr 18 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 24.05.2004 r.)
  7. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/f/oferty-pracy/oswiadczenie_o_stanie_zdrowia.doc
  8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych (zał. 1 i 2 do Zarządzenia Nr 36/2018 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie z dnia 28 maja roku w sprawie Polityki Bezpieczeństwa Informacji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie http://bip.uwm.edu.pl/node/969 (Zgoda na przetwarzanie danych osobowych rekrutacja – konkurs)

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyny.

Niepoinformowanie kandydata o wynikach konkursu jest równoznaczne z odrzuceniem jego oferty.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2017 r. poz. 2183 ze zm.).

Zgłoszenia na konkurs należy składać w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do 22 października 2018r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu dwóch tygodni od dnia zakończenia konkursu.

 

Dziekan
Wydziału Matematyki i Informatyki
dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM
Olsztyn, dnia 05 października 2018 roku