DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE ogłasza konkurs na okresowe stanowisko badawcze asystenta typu „researcher”

This project has received funding from the European Union’s

Horizon 2020 research and innovation programme under grant agreement

No 668119

 

Projekt finansowany ze środków programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy o udzielenie dotacji nr 668119

 

DZIEKAN WYDZIAŁU MATEMATYKI I INFORMATYKI
UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE

ogłasza konkurs

na okresowe stanowisko badawcze asystenta typu „researcher”
związane z projektem Improving Diagnosis by Fast Field-Cycling MRI, funded by Horizon 2020 – Development of new diagnostic tools and technologies
H2020-PHC-2014-2015

PHC-11-2015 - Development of new diagnostic tools and technologies: in vivo medical imaging technologies, RIA


w Katedrze Fizyki Relatywistycznej
na okres 18 m-cy począwszy od 16 października 2017 r.
z wynagrodzeniem brutto 3500,-zł

Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w znowelizowanej Ustawie Prawo o szkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. (tekst jedn. Dz. U. 2016 poz. 1842 ze zm.) oraz spełniają następujące kryteria kwalifikacyjne:

 • znajomość podstaw fizyki materii skondensowanej,

 • znajomość podstaw właściwości układów biologicznych,

 • podstawowa umiejętność programowania,

 • znajomość języka angielskiego na poziomie wymaganym w środowisku naukowym

 • preferowana znajomość podstaw Magnetycznego Rezonansu Jądrowego i procesów relaksacji spinowej

 

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są: http://www.identify-project.eu/,

http://cordis.europa.eu/project/rcn/199749_en.html

lub: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl

 

Przewidywany zakres pracy:

 • Analiza danych eksperymentalnych (relaksacja Magnetycznego Rezonansu Jądrowego) dla układów modelowych imitujących tkanki i układy biologiczne

 • Implementacja numeryczna zależności teoretycznych umożliwiających analizę danych

 • Aktywne poszukiwanie charakterystycznych własności relaksacyjnych wymienionych układów

 

 

Wykaz dokumentacji konkursowej:

 1. podanie (kierowane do Prorektora ds. kadr UWM w Olsztynie) zawierające klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 2135 ze zm.,

 2. List motywacyjny pokazujący w jaki sposób kandydat spełnia wymagania,

 3. życiorys zawodowy,

 4. kwestionariusz osobowy (z fotografią) http://bip.uwm.edu.pl/node/969 ,

 5. odpis dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra fizyki lub biofizyki lub równoważny,

 6. informacja o ocenach uzyskanych w trakcie studiów magisterskich lub odpowiedni suplement do dyplomu,

 7. Syntetyczny opis (1 strona) wyników naukowych uzyskanych w pracy magisterskiej

 8. Informacje (dane kontaktowe co najmniej jednej osoby) umożliwiające uzyskanie referencji na temat kandydata

 9. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalające na wykonywanie pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o konkursie http://wmii.uwm.edu.pl/ogloszenia/oferty-pracy .

Informacje:

 • Zgłoszenia na konkurs (w języku polskim lub angielskim) należy składać na adres: wmii@matman.uwm.edu.pl lub w Dziekanacie Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, ul. Słoneczna 54 pokój A 1/14; 10-710 Olsztyn w terminie do dnia 2 października 2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w ciągu 10 dni od daty zakończenia konkursu

 • Kandydaci mogą zostać indywidualnie zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną, która może odbyć się z wykorzystaniem narzędzia Skype

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie zastrzega sobie prawo unieważnienia konkursu przez Rektora bez podania przyczyn,

 • Kandydat zostanie poinformowany o wynikach konkursu z uzasadnieniem

 • Kandydatowi przysługuje odwołanie od decyzji (kontakt: danuta.kruk@matman.uwm.edu.pl)

 • W uzasadnionych sytuacjach (np. oczekiwanie na wizę) termin rozpoczęcia pracy może ulec zmianie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie będzie podstawowym miejscem pracy w rozumieniu Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (tekst jedn. Dz. U. 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) – nie dotyczy kandydatów zagranicznych

 

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki

dr hab. Jan Jakóbowski, prof. UWM