OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Olsztyn, dnia 6 grudnia 2018 roku
Starostwo Powiatowe                                                                    
Plac Bema 5
10 -516 Olsztyn
Or-IV.2110.18.2018
 
OGŁOSZENIE O NABORZE
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
 
   STAROSTA OLSZTYŃSKI informuje o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze informatyka w Wydziale Organizacyjnym w Starostwie Powiatowym w Olsztynie (1 etat).
 
1/ Kandydaci muszą spełniać następujące wymagania warunkujące dopuszczenie do udziału w naborze:
Wymagania niezbędne:
 1. wykształcenie:
 1. wyższe informatyczne bądź pokrewne, albo
 2. średnie odpowiedniej specjalności (stosownie do opisu zadań wykonywanych na stanowisku ) i 3 lata stażu pracy,
 1. obywatelstwo polskie, z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych,
 2. brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
 3. w przypadku mężczyzn, uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 4. nieposzlakowana opinia.
Wymagania dodatkowe:
 1. znajomość aktów prawnych:
  1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych   i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.UE L 119 z 4 maja 2016 r.),
  2. ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne ( Dz. U. z 2017 r., poz. 570 z późn. zm.),
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 roku w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych ( Dz. U. z 2017 r., poz. 2247 t.j.),
  4. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r., poz. 995 z późn. zm.),
  5. znajomość konfiguracji systemów operacyjnych Windows serii: XP, 7, 10,
  6. umiejętność instalacji i konfiguracji oprogramowania w środowisku Windows,
  7. znajomość budowy sprzętowej komputerów klasy PC,
  8. podstawowa znajomość zagadnień związanych z bazami danych,
  9. znajomość systemów Windows Server,
  10. znajomość budowy i zasad działania sieci LAN,
  11. znajomość drukarek laserowych/atramentowych, skanerów oraz sprzętu peryferyjnego,
  12. znajomość obsługi oprogramowania biurowego MS Office, Open Office, Libre Office w zakresie edytora tekstu i arkusza kalkulacyjnego.
 
2/ Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
 
 1. zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania infrastruktury informatycznej Starostwa Powiatowego w Olsztynie, opracowywanie planów rozwoju i modernizacji systemów, administrowanie serwerami, sieciami i oprogramowaniem, ochroną systemów, sieci i baz danych,
 2. prowadzenie ewidencji i inwentaryzacji sprzętu komputerowego i oprogramowania zainstalowanego w wydziałach (komórkach równorzędnych), określenie potrzeb w tym zakresie, opisywanie zużytego sprzętu, przygotowanie do kasowania,
 3. nadzorowanie legalności oprogramowania stosowanego przez pracowników Starostwa Powiatowego (monitoring, kontrole doraźne),
 4. zabezpieczenie komputerów przed ściąganiem z internetu niepożądanego oprogramowania,
 5. bieżące naprawy i konserwacja sprzętu elektronicznego oraz instalacja oprogramowania, prowadzenie rejestru napraw dokonanych we własnym zakresie oraz przez firmy zewnętrzne, nadzór nad naprawami sprzętu komputerowego w serwisach gwarancyjnych i pogwarancyjnych,
 6. opieka, nadzór i wdrażanie programów antywirusowych, dbanie o ich aktualizację, przeciwdziałanie i zapobieganie włamaniom do systemów sieci informatycznej,
 7. organizowanie wewnętrznych szkoleń z zakresu użytkowania sprzętu informatycznego i oprogramowania oraz ochrony danych osobowych przetwarzanych w systemach teleinformatycznego.
 
3/ Informacje o warunkach pracy na danym stanowisku:
 1. praca administracyjno-biurowa przy komputerze,
 2. praca w pokoju 3 osobowym zlokalizowanym na III piętrze,
 3. praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
4/ Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Starostwie w listopadzie 2018 roku przekroczył/nie przekroczył 6%
5/ Wymagane dokumenty:
 1. list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych na w/w stanowisku,
 2. kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie,
 3. kwestionariusz osobowy (stanowiący załącznik Nr 3 do Regulaminu naboru-http://bip.powiat-olsztynski.pl/159/Praca/,
 4. kserokopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
 5. kserokopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy, (wykazany w kwestionariuszu osobowym),
 6. oświadczenie (stanowiące załącznik Nr 4 do Regulaminu naboru - http://bip.powiat-olsztynski.pl/159/Praca/) o:
  1. posiadanym obywatelstwie polskim,
  2. braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
  3. posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
  4. niekaralności,
 1. oświadczenie o zgodzie/lub braku zgody na przetwarzanie danych osobowych wg Klauzuli informacyjnej na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO)  (stanowiące załącznik Nr 5 do Regulaminu naboru - www.bip.warmia.mazury.pl/powiat_olsztynski/159/praca)
 2. dokument potwierdzający znajomość języka polskiego, określony przepisami o służbie cywilnej –  w przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego,
 3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (w przypadku kandydatów niepełnosprawnych, którzy chcą skorzystać z preferencyjnych zasad zatrudnienia),
 4. spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie przez kandydata.
Mile widziane referencje.
Dokumenty sporządzone w języku obcym winny zostać złożone wraz ze stosowanym tłumaczeniem na język polski.
O stanowisko może/nie może* ubiegać się obywatel Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Wymienione wyżej dokumenty należy składać w zamkniętej kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem kandydata w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Olsztynie pokój 207, Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn lub listownie w terminie do 12 grudnia 2018 roku z dopiskiem: „dotyczy naboru na stanowisko informatyka Nr oferty Or-IV.2110.18.2018”. Oferty, które wpłyną do Starostwa po wyżej określonym terminie (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane, nie odebrane w ciągu 1 miesiąca od daty upowszechnienia informacji o zakończeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.
Informacje dotyczące postępowania o naborze umieszczone będą w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego (http://bip.powiat-olsztynski.pl/225/Informacja_o_wynikach_naboru/) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Olsztynie.
List motywacyjny winien być opatrzony własnoręcznie podpisaną klauzulą: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do przeprowadzenia naboru zgodnie z RODO z dnia 27 kwietnia 2016 r. UE 2016/679.
Informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymaganiami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci, którzy spełnili wymogi formalne zostaną powiadomieni telefonicznie.
Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zawiązku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO informujemy, że:
 1. Administratorem Danych Osobowych jest: Starostwo Powiatowe w Olsztynie, Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn (tel.: 89 5210500, e-mail: sekretariat@powiat-olsztynski.pl ),
 2. dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: Pl. Bema 5, 10-516 Olsztyn, e-mail: iod@powiat-olsztynski.pl ,
 3. celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: Udział w naborze;
podstawę prawną przetwarzania ww. danych osobowych stanowi: ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom,
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej,
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres: naboru, zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 4. ma Pani/Pan prawo do żądania od administratora: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych,
 5. ma Pani/ Pan prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 6. ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych),
 7. podanie Pani/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia wskazanego w pkt. 3 celu przetwarzania danych,
 8. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 
*niepotrzebne skreślić
 
                                                                                  
 
                                                                                                          Starosta Olsztyński
                                                                                                              Andrzej Abako