OGŁOSZENIE o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

DYREKTOR SĄDU REJONOWEGO W OLSZTYNIE

Olsztyn, dnia 18 października 2019 r.

Sygnatura konkursu OK-1101-32/19

OGŁOSZENIE o konkursie na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

Dyrektor Sądu Rejonowego w Olsztynie na podstawie art. 3b ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o pracownikach sądów i prokuratur)' ( Dz.U. z 2018 r., poz.577 ) w związku z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze ( Dz.U. z 2014 r., poz.400 ) organizuje w drodze konkursu nabór kandydatów na 2 wolne stanowiska stażysty w wymiarze:

 • jednego pełnego etatu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie docelowo na stanowisko archiwisty;
 • jednego pełnego etatu na staż urzędniczy w Sądzie Rejonowym w Olsztynie docelowo na stanowisko informatyka;

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku archiwisty:

Prowadzenie Archiwum Zakładowego w Sądzie Rejonowym w Olsztynie dla dokumentacji powstałej w komórkach organizacyjnych, w toku działalności Sądu, a w szczególności:

 1. przyjmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych Sądu, przechowywanie i zabezpieczenie przyjętej dokumentacji i prowadzenie jej ewidencji,
 2. przechowywanie, przygotowanie i przekazywanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne kat. „A" do właściwego archiwum państwowego,
 3. udostępnianie przechowywanej w Archiwum Zakładowym dokumentacji za pokwitowaniem osobom upoważnionym,
 4. inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kat „B", udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów na makulaturę,
 5. utrzymywanie stałej współpracy z poszczególnymi komórkami organizacyjnymi Sądu oraz z właściwym Archiwum Państwowym
 6. sporządzanie w miarę potrzeb sprawozdań czy informacji z działalności archiwum zakładowego, m.in.: ilość dokumentacji przechowywanej, przejętej z poszczególnych komórek organizacyjnych w podziale na materiały archiwalne i dokumentację niearchiwalną, ilość dokumentacji udostępnionej lub wypożyczonej oraz ilość osób korzystających, ilość materiałów archiwalnych przekazanych do archiwum państwowego, ilość wybrakowanej dokumentacji niearchiwalnej,
 7. znajomość struktury organizacyjnej jednostki organizacyjnej,
 8. znajomość stosowanych w przeszłości i obecnie w jednostce organizacyjnej systemów kancelaryjnych oraz znajomość przepisów kancelaryjno-archiwalnych i regulacji ogólnie obowiązujących dotyczących postępowania z dokumentacją,
 9. stale pogłębianie kwalifikacji zawodowych.

Wymagania konieczne:

 1. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 2. Nieposzlakowana opinia.
 3. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 4. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 5. Biegła znajomość obsługi komputera ( w tym pakietu biurowego, Excel, wyszukiwarki, poczty elektronicznej), znajomość techniki pracy biurowej.
 6. Wykształcenie minimum średnie oraz zdany egzamin maturalny a także ukończony kurs dla archiwistów (kancelaryjno-archiwalny pierwszego stopnia).
 7. Zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, zdolność do koncentracji
 8. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie czynności na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Doświadczenie w pracy w archiwum zakładowym,
 2. Wykształcenie wyższe kierunkowe lub na kierunku administracja, prawo,
 3. Cechy osobowości jak: lojalność, zachowanie dyskrecji, wysoki poziom wiedzy ogólnej i kultury osobistej.
 4. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 5. Znajomość zasad, reguł i aktów prawnych z zakresu funkcjonowania sądów powszechnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku informatyka:

 1. Obsługa zgłoszeń serwisowych — pierwsza linia wsparcia użytkowników (Help Desk),
 2. Przygotowanie komputera do przekazania użytkownikowi oraz przeprowadzanie instruktażu stanowiskowego użytkowników w związku z przekazaniem sprzętu komputerowego,
 3. Instalacja oraz konfigurowanie urządzeń peryferyjnych (drukarki, skanery, czytniki kodów kreskowych, itp.),
 4. Wykonywanie kopii zapasowych wybranych aplikacji i systemów oraz ich zabezpieczenia,
 5. Weryfikacja poprawności działania sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego w Sądzie,
 6. Usuwanie przyczyn i/lub skutków awarii oprogramowania lub sprzętu,
 7. Wykonywanie zadań informatycznych w Sądzie Rejonowym w Olsztynie

 

Wymagania konieczne:

 1. Wykształcenie wyższe kierunkowe informatyczne pierwszego stopnia.
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych.
 3. Nieposzlakowana opinia.
 4. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.
 6. Zdolności analityczne, kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, umiejętność pracy w zespole, odpowiedzialność, samodzielność, zdolność do koncentracji
 7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie i wykonywanie czynności na tym stanowisku.

Wymagania dodatkowe:

 1. Znajomość ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy — Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 2. Znajomość budowy drukarek laserowych, komputera, ich obsługi serwisowej oraz umiejętność ich naprawy,
 3. Dobra znajomość z zakresu funkcjonowania sieci LAN, WAN i protokołu TCP/IP,
 4. Znajomość systemów operacyjnych Microsoft Windows,
 5. Dobra znajomość pakietów biurowych: MICROSOFT OFFICE,
 6. Dyspozycyjność, samodzielność i zaangażowanie,
 7. Umiejętność planowania i organizacji pracy,
 8. Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole,
 9. Systematyczność i dokładność, znajomość języka angielskiego w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji technicznej,

Wymagane dokumenty i oświadczenia - dot. obu stanowisk:

 1. Podanie o zatrudnienie (list motywacyjny) z zaznaczeniem sygnatury konkursu, wraz z aktualnym adresem oraz numerem telefonu kontaktowego,
 2. Własnoręcznie podpisany życiorys lub CV z przebiegiem nauki i pracy zawodowej
 3. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 4. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 5. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, iż stan zdrowia kandydata pozwala mu pracować na danym stanowisku.
 7. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje, doświadczenie zawodowe, odbyte kursy, zdobyte kwalifikacje, ewentualnie opinie, rekomendacje, itp.
 8. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

Oświadczenia winny być własnoręcznie podpisane przez kandydata

 

Konkurs składa się z trzech etapów:

I   etap - selekcja wstępna zgłoszeń kandydatów pod kątem spełnienia wymogów

formalnych przystąpienia do konkursu

II   etap - praktyczny sprawdzian umiejętności

III    etap — rozmowa kwalifikacyjna

Osoby zainteresowane prosimy o nadesłanie zgłoszeń z powołaniem się na sygnaturę

konkursu ( OK-1101-32/19 ) w terminie do 05 listopada 2019 r. na adres:

Sąd Rejonowy w Olsztynie 10 - 543 Olsztyn ul. Dąbrowszczaków 44

lub złożenie w biurze podawczym Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Inne informacje:

Zgłoszenia przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego).

Kandydaci spełniający wymogi formalne zostaną powiadomieni o terminie i miejscu sprawdzianu umiejętności praktycznych poprzez umieszczenie listy kandydatów w BIP, na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Olsztynie: www.olsztyn.sr.gov.pl oraz na tablicy informacyjnej sądu.

Po zakończeni konkursu dokumenty złożone przez kandydatów, którzy zostaną zakwalifikowani do zatrudnienia będą dołączone do ich akt osobowych, kandydatów którzy zostaną umieszczeni na liście rezerwowej przechowywane będą przez okres obowiązywania tej listy ( jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy ), a następnie zostaną komisyjnie zniszczone.

Kandydaci, którzy nie przejdą pozytywnie procedury konkursowej będą mogli odebrać złożone przez siebie dokumenty w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyniku konkursu w pokoju 238. Dokumenty nieodebrane zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 89 5230113, 89 5230273

Klauzula Informacyjna dotycząca konkursu na stanowisko urzędnicze w Sądzie

Rejonowym w Olsztynie

Sąd Rejonowy w Olsztynie w celu wypełnienia obowiązku określonego w art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych), informuje że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

-  Sąd Rejonowy w Olsztynie, ul. Dąbrowszczaków 44, 10-543 Olsztyn,

-  Prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie

-  Dyrektor Sądu Rejonowego w Olsztynie

-  Ministerstwo Sprawiedliwości

zgodnie z zakresem wykonywanych zadań.

 1. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych e-mail: inspektor.odo@olsztyn.sr.gov.pl
 2. Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu prawidłowej realizacji przeprowadzenia konkursu na stanowisko urzędnicze.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

RODO - Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2015 r., Art 6 ust 1 lit. a, tj. zgoda osoby której dane będą przetwarzane oraz Art. 6 ust. 1 lit c - realizacja obowiązku wynikającego z przepisów prawa w zw. z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze z późn. zm.; ustawą o pracownikach sądów i prokuratury z dnia 18 grudnia 1998 r. z późn. zm.; ustawą Prawo o ustroju sądów powszechnych z dnia 27 lipca 2001 r. z późn. zm.

 1. Pani/Pana dane będą przechowywane zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
 2. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Sąd Rejonowy w Olsztynie przysługują prawa: Prawo dostępu do treści swoich danych, Prawo do sprostowania treści danych, Prawo do usunięcia danych, Prawo do ograniczenia przetwarzania, Prawo do przenoszenia danych, Prawo wniesienia sprzeciwu, Prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie. Powyższe uprawnienia przysługują po spełnieniu przesłanek o których mówi Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/679.
 3. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest ono niezbędne do realizacji przeprowadzenia konkursu.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione z mocy prawa, w tym Ministrowi Sprawiedliwości.
 5. Jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych dokonywane jest z naruszeniem przepisów prawa, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Pani/Pana   dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą jednak stosowane metody przetwarzania polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

11. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.