dr Paweł Drozda

stanowisko: adiunkt
Katedra Matematycznych Metod Informatyki

Oferty praktyk:

Dzienniki praktyk należy dostarczyć do 11 września 2016.

Zachęcam do wyboru jednej z wymienionych praktyk. Proszę się bezpoœrednio kontaktować z daną firmą

Firma NETTOM, http://www.nettom.com/pl/praca/praktyki-olsztyn/praktyki-dla-informatykow.html, kontakt: praca@nettom.com

Firma Soft Fusion, kontakt@softfusion.pl

Firma ITM, kontakt: itm@itm.com.pl

Firma Artneo, kontakt: artneo@artneo.pl

Firma Netland, kontakt: mbrejnak@netland.com.pl

Firma Transcom, przemyslaw.wlodarczyk@transcom.com

Firma Ekosystem, kontakt@ekosystem.com.pl

Firma Billennium, Monika.Sobiecka@billennium.pl

Firma Visimind, s.gajdamowicz@visimind.pl

Firma Programisci, grzegorz.zabielski@programisci.eu

Firma ZETO Software, katarzyna.frala@zetosoftware.pl

Firma LastLevel, marcin.stanczak@lastlevel.pl

Sprawy ogólne:

- czas trwania praktyki - 160 godzin
- uczelnia może pokryć część kosztów praktyki odbywanej w okresie wakacyjnym (studia stacjonarne) poza miejscem stałego zamieszkania:
a) zakwaterowania wg. kosztów rzeczywistych (max. 7,5zł za dzień praktyki)
b) jednokrotnego przejazdu -najtańszym środkiem lokomocji

Sprawy administracyjne:

Porozumienie

Przed rozpoczęciem praktyk należy odebrać umowę ode mnie (pokój E 0/5) bądŸ ściągnąć ze strony (Umowa), następnie wypełnić je w dwóch egzemplarzach:
- w miejscu "Uniwersytetem", reprezentowanym przez ..... należy wpisać Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich dr Aleksandrę Kiślak-Malinowską
- w kolejnych dwóch polach należy wpisać nazwę zakładu pracy w którym odbywać się będzie praktyka oraz osobę, która reprezentuje zakład pracy
- w polach czas od ... do ... należy wpisać dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki
- w polu rodzaj praktyki należy wpisać: zawodowa
- tabelka nie powinna sprawić trudności (dla każdego studenta przypada jeden wiersz)

Po wypełnieniu porozumień należy zdobyć podpisy i pieczątki (na drugiej stronie porozumienia):
- w zakładzie pracy: Dyrektora bądŸ osoby upoważnionej
- w dziekanacie: Prodziekan ds. kształcenia i spraw studenckich

Jeden egzemplarz porozumienia zostaje w zakładzie pracy drugi wraca do mnie i zamieniany jest na dziennik praktyk

Dziennik praktyk

Podczas trwania praktyk ich przebieg należy dokumentować w dzienniku:
- na okładce i pierwszej stronie należy wypełnić pola Kierunek, Specjalność, Imię i nazwisko oraz Nr albumu
- na kolejnej stronie należy wypełnić jeden wiersz: podstawa skierowania - porozumienie w sprawie organizacji praktyki studentów, dokładne daty rozpoczęcia i zakończenia praktyki potwierdzone pieczęcią i podpisem, resztę wypełniam ja
- na kolejnych stronach należy dokumentować czynności wykonane podczas każdego dnia praktyk - z datą, godzinami pracy, liczbą godzin oraz podpisem opiekuna praktyki
- na koniec opiekun praktyki wydaje opinie na temat jej przebiegu - wymagany podpis i pieczęć (strona po ostatniej karcie tygodniowej)