Plan zajęć na kierunku MATEMATYKA
studia stacjonarne
semestr ZIMOWY, 2016/2017

Uwaga: na początku semestru plan może się zmieniać z dnia na dzień; proszę sprawdzać plan NA TEJ STRONIE każdorazowo w przeddzień zajęć (najlepiej wieczorem).

Wnioski o zmiany w planie można składać mailem na adres: andaw@matman.uwm.edu.pl do dnia 14 października 2016 (termin "ostateczny"), godz. 23:59. Do tego momentu obowiązuje wersja internetowa planu (plan wywieszony w gablocie w hallu dziekanatu jest aktualizowany z nieuniknionym opóźnieniem);

Wnioski złożone PO TERMINIE OSTATECZNYM są możliwe do zrealizowania wg opisanej niżej procedury, wynikającej z zasady, że plan wywieszony w gablocie w hallu dziekanatu po terminie ostatecznym musi być zgodny z planem w Internecie. Opis procedury dokonywania zmian w planie po terminie ostatecznym:

  1. Przed złożeniem zniosku należy dokładnie sprawdzić, czy jest on wykonalny (wolna sala, wolni studenci, zgoda prowadzącego; jeśli wniosek zakłada zamianę zajęć – czy jest zgoda drugiego prowadzącego, itp.);

  2. Wniosek o zmianę w planie należy składać mailem na podany wyżej adres; w mailu należy koniecznie sprecyzować sposób kontaktu (telefon, mail zwrotny czy inny);

  3. Po otrzymaniu wniosku dokonam tymczasowych zmian w bazie (niewidocznych w Internecie), wydrukuję zmienione plansze, każdą w trzech egzemplarzach i - po podpisaniu - złożę w mojej przegródce w portierni WMiI. Następnie powiadomię o tym fakcie wnioskodawcę sposobem podanym w mailu;

  4. Wnioskodawca (najczęściej starosta roku lub grupy) pobierze plansze i zbierze brakujące podpisy na każdej planszy: w pierwszej kolejności przedstawiciela RWSS WMiI, następnie dziekana d/s dydaktycznych - wraz z pieczątką Wydziału - i na końcu odpowiedniego prorektora;

  5. Podpis prorektora należy załatwić poprzez p. Agnieszkę Kupper urzędującą w Rektoracie na parterze. Pani Agnieszka Kupper pobierze jeden podpisany egzamplarz do własnego archiwum;

  6. Pozostałe dwa podpisane egzemplarze wnioskodawca odnosi do mojej przegródki w portierni WMiI i powiadamia mnie - pokój A0/20 lub mailem;

  7. Po odebraniu podpisanych plansz z przegródki przekażę jeden egzemplarz do archiwum dziekanatu, zaś drugi wywieszę w gablocie w hallu dziekanatu. Dopiero OD TEJ CHWILI zmiana w planie wchodzi w życie. Niezwłocznie po wywieszeniu dokonam odpowiednich zmian w Internecie;

  8. Należy podkreślić, że jedynymi dokumentami regulującymi tok zajęć po terminie ostatecznym są PODPISANE plansze wywieszone w gablocie w hallu dziekanatu. Plansze internetowe mają na celu wyłącznie ułatwienie dostępu do informacji.

Układający plany na kierunku MATEMATYKA
dr Andrzej Dawidowicz