Program SOCRATES - ERASMUS

Program SOCRATES/ERASMUS jest realizowany na naszej Uczelni od roku akademickiego 1997/98. Przystąpienie Uczelni do tego programu reguluje uchwała Senatu Nr 35 z dnia 27 czerwca 1997 roku. W ramach programu SOCRATES/ERASMUS Uniwersytet współpracuje z 29 uczelniami z 10 krajów Unii Europejskiej. Program ERASMUS jest skierowany przede wszystkim do studentów. Stwarza im możliwości pogłębienia wiedzy naukowej, zapoznania się z nowymi metodami nauczania oraz poszerzenia wiadomości z zakresu kultury, historii i języka krajów Wspólnoty Europejskiej.

Kryteria uczestnictwa studentów w programie ERASMUS są następujące:

  • arytmetyczna średnia ocen z dotychczasowego toku studiów,
  • biegła znajomość języka obcego w mowie i piśmie,
  • zaliczenie pierwszego roku studiów na uczelni macierzystej,
  • zapewnienie o możliwości finansowania pobytu za granicą z własnych środków,
  • kwalifikacja wydziałowa i zgoda dziekana na odbycie studiów za granicą,
  • złożenie formularza zgłoszeniowego.

Zaliczenie okresu studiów odbytych za granicą umożliwia Europejski System Transferu Punktów - ECTS.

Koordynatorem Programu SOCRATES/ERASMUS w UWM jest dr hab. Andrzej Babuchowski, prof. UWM, natomiast na wydziałach zostali powołani wydziałowi koordynatorzy programu SOCRATES. Wszystkie sprawy związane z wymianą studentów i pracowników naukowych w ramach programu SOCRATES/ERASMUS prowadzi:

Biuro Współpracy z Zagranicą
ul. Oczapowskiego 2
10-957 Olsztyn
mgr inż. Katarzyna Capłap
tel.: 089 523 3926 fax: 089 524 0494
e-mail: Katarzyna.Caplap@uwm.edu.pl bwz@uwm.edu.pl

Koordynatorem programu SOCRATES/ERASMUS na Wydziale Matematyki i Informatyki jest dr hab. Andriy Panasyuk email: panas@matman.uwm.edu.pl