Dokumenty niezbędne do złożenia pracy dyplomowej

Studentowi dostęp do APD ,,otwiera" pracownik sekretariatu katedry danego promotora na prośbę opiekuna pracy. Instrukcja dodawania pracy do APD znajduje się na stronie http://apd.uwm.edu.pl

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:
AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:
AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC , INZ lub MGR)
BBB jest to kod specjalności : Inżynieria systemów informatycznych - 1701; Informatyka ogólna - 1702; Techniki Multimedialne- 1703; Projektowanie systemów informatycznych - 1704; Specjalność nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – 2002; Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa – 2009; Nauczane matematyki – 2005;
CCC jest to nr albumu
Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco: INZ_1701_123456.pdf

Do dziekanatu należy dostarczyć:

1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej w miękkiej okładce 

  • wydrukowana ostateczna wersja pracy z APD ze znakiem wodnym ( numerem seryjnym)
  • praca dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową oraz streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

2. praca dyplomowa na płycie CD (podpisana: imię i nazwisko) przyklejona do ostatniej strony pracy- okładki

3. oświadczenie opiekuna pracy dyplomowej o jej przyjęciu

4. oświadczenie dotyczące badania losów zawodowych absolwentów

5. wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. dowód wpłaty za dyplom 
W przypadku wyboru dyplomu komplet A + odpis w j. angielskim  lub komplet B najpóźniej w dniu obrony należy złożyć podanie o dyplom w języku angielskim  (usosweb). W treści podania student koniecznie musi wpisać oznaczenie kompletu dyplomu jaki wybiera.

7. podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej (dotyczy osób skreślonych)

  Powyższe podanie MUSI być złożone w momencie złożenia pracy w APD.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy Państwa aby:

 

  • pracę wraz z przyklejoną płytą oraz kompletem dokumentów należy wysyłać drogą pocztową na adres:
    Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki,
    ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

 

proszę dołączyć również do dokumentacji :

 


- imię i nazwisko studenta:……………….
- nr albumu :……………….

 

- Zakres studiów  (spcjalność):………………………….
- nr telefonu :……………….
- nazwa specjalności :……………….
- aktualny adres zamieszkania (w przypadku, gdy adres różni się od dostępnego w systemie USOS) :……………….
- wersja dyplomu :………(komplet „A”- 60zł, komplet „A”- 100zł, komplet „B”- 60zł)
- Tytuł pracy:………
- imię i nazwisko promotora:…………

 

 

 

 

Każdy student musi uzupełnić kartę Obiegową. Dostępna będzie dla studenta w systemie usosweb w zakładce Dla wszystkich --- Obiegówki po otrzymaniu przez pracownika pracy w formie papierowej.

 

Odbiór dyplomu

Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz.U. Nr 201, poz. 1554, § 12, pkt 5).

Na wniosek pisemny absolwenta dyplom może zostać wysłany pocztą za potwierdzeniem odbioru. (W treści podania koniecznie musi być wskazany adres, na który dyplom ma być wysłany)

Opłaty za dyplom ukończenia studiów wyższych

             komplet „A”, tj.: - 60zł
•    oryginał dyplomu i suplementu
•    2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
•    odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt 

LUB

             komplet „A” + podanie o dyplom w języku angielskim  - 100 zł (usosweb)
•    oryginał dyplomu i suplementu
•    2 odpisy dyplomu w języku polskim i 2 odpisy suplementu w języku polskim
•    1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym
•    odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt

LUB

             komplet „B”, tj.: - 60zł +podanie o dyplom w języku angielskim (usosweb)
•    oryginał dyplomu i suplementu
•    1 odpis dyplomu w języku polskim i 1 odpis suplementu w języku polskim
•    1 odpis dyplomu w języku obcym i 1 odpis suplementu w języku obcym
•    odpis dyplomu i suplementu przeznaczony do akt