Dokumenty niezbędne do złożenia pracy dyplomowej

Studentowi dostęp do APD ,,otwiera" pracownik sekretariatu katedry danego promotora na prośbę opiekuna pracy. Instrukcja dodawania pracy do APD znajduje się na stronie http://apd.uwm.edu.pl

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:
AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:
AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC , INZ lub MGR)
BBB jest to kod specjalności : Inżynieria systemów informatycznych - 1701; Informatyka ogólna - 1702; Techniki Multimedialne- 1703; Projektowanie systemów informatycznych - 1704; Specjalność nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – 2002; Matematyka finansowo-ubezpieczeniowa – 2009; Nauczane matematyki – 2005;
CCC jest to nr albumu
Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco: INZ_1701_123456.pdf

Do dziekanatu należy dostarczyć:

1. jeden egzemplarz pracy dyplomowej w formie papierowej w miękkiej okładce 

 • wydrukowana ostateczna wersja pracy z APD ze znakiem wodnym ( numerem seryjnym)
 • praca dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową oraz streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.

2. praca dyplomowa na płycie CD (podpisana: imię i nazwisko) przyklejona do ostatniej strony pracy- okładki

3. oświadczenie opiekuna pracy dyplomowej o jej przyjęciu

4. oświadczenie dotyczące badania losów zawodowych absolwentów

5. wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. dowód wpłaty za dyplom 
W przypadku wyboru dyplomu komplet A + odpis w j. angielskim  lub komplet B najpóźniej w dniu obrony należy złożyć podanie o dyplom w języku angielskim  (usosweb). W treści podania student koniecznie musi wpisać oznaczenie kompletu dyplomu jaki wybiera.

7. podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej (dotyczy osób skreślonych)

  Powyższe podanie MUSI być złożone w momencie złożenia pracy w APD.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną prosimy Państwa aby:

 

 • pracę wraz z przyklejoną płytą oraz kompletem dokumentów należy wysyłać drogą pocztową na adres:
  Dziekanat Wydziału Matematyki i Informatyki,
  ul. Słoneczna 54, 10-710 Olsztyn

 

proszę dołączyć również do dokumentacji :

 


- imię i nazwisko studenta:……………….
- nr albumu :……………….

 

- Zakres studiów  (spcjalność):………………………….
- nr telefonu :……………….
- nazwa specjalności :……………….
- aktualny adres zamieszkania (w przypadku, gdy adres różni się od dostępnego w systemie USOS) :……………….
- wersja dyplomu :………(komplet „A”- 60zł, komplet „A”- 100zł, komplet „B”- 60zł)
- Tytuł pracy:………
- imię i nazwisko promotora:…………

 

 

 

 

Każdy student musi uzupełnić kartę Obiegową. Dostępna będzie dla studenta w systemie usosweb w zakładce Dla wszystkich --- Obiegówki po otrzymaniu przez pracownika pracy w formie papierowej.

 

Odbiór dyplomu

Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz.U. Nr 201, poz. 1554, § 12, pkt 5).

Na wniosek pisemny absolwenta dyplom może zostać wysłany pocztą za potwierdzeniem odbioru. (W treści podania koniecznie musi być wskazany adres, na który dyplom ma być wysłany)

Opłaty za dyplom ukończenia studiów wyższych

Dla osób przyjętych na studia przed 1 października 2018 r. oraz osób, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2018/2019

 • Jeśli student nie zamówi odpisu w języku angielskim, otrzymuje komplet A (opłata 60 zł)
 • Jeśli student zamówi odpis w języku obcym ma dwie możliwości wyboru:
  • komplet B (opłata 60 zł) oryginał dyplomu i suplementu + 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim + 1odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim;
  • komplet A+ (opłata 100 zł) oryginał dyplomu i suplementu + 2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim + 1 odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim;

Dla osób, które rozpoczęły kształcenie w roku akademickim 2019/2020

 • Jeśli student nie zamówi odpisu w języku angielskim, otrzymuje komplet A (bezpłatnie)
 • Jeśli student zamówi odpis w języku obcym ma dwie możliwości wyboru:
  • komplet B (bezpłatnie) oryginał dyplomu i suplementu + 1 odpis dyplomu i suplementu w języku polskim + 1odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim;
  • komplet A+ oryginał dyplomu i suplementu + 2 odpisy dyplomu i suplementu w języku polskim (bezpłatnie) + opłata 20 zł za każdy kolejny odpis dyplomu lub suplementu w języku obcym

Osoby przyjęte na studia na rok akademicki 2019/2020 to również osoby, które w tym roku akademickim przeniosły się do UWM z innej Uczelni (przyjęcie na studia w drodze przeniesienia z innej Uczelni – art. 69 ust.1 pkt 3 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce).

Studenci, którzy wznowili studia traktowani są jak osoby, które realizują studia na danym roczniku. Obowiązują ich opłaty jak rocznik, na który się wznowili.

 

Podstawa prawna: Zarządzenie nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

 w Olsztynie z dnia 13 listopada 2019 r. w sprawie zasad i trybu wydawania dyplomów ukończenia studiów w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie