Dokumenty niezbędne do złożenia pracy dyplomowej

Od dnia 1 maja 2015 obowiązuje nowa procedura oparta na Zarządzeniu Nr 30/2015 Rektora UWM w Olsztynie z dnia 17 kwietnia 2015 w sprawie elektronicznego archiwum prac dyplomowych http://bip.uwm.edu.pl/node/4648
Studentowi dostęp do APD ,,otwiera" pracownik sekretariatu katedry danego promotora na prośbę opiekuna pracy. Instrukcja dodawania pracy do APD znajduje się na stronie http://apd.uwm.edu.pl

Pracę dyplomową należy zapisać w formacie PDF, a cały plik nazwać w następujący sposób:
AAA_BBB_CCC.pdf gdzie:
AAA jest to typ pracy dyplomowej (LIC , INZ lub MGR)
BBB jest to kod specjalności : Inżynieria systemów informatycznych - 1701; Informatyka ogólna - 1702; Techniki Multimedialne- 1703; Projektowanie systemów informatycznych - 1704; Specjalność nauczycielska w zakresie matematyki i informatyki – 2002; Matematyka stosowana – 2003; Nauczane matematyki – 2005;
CCC jest to nr albumu
Przykładowa nazwa pliku powinna wyglądać następująco: INZ_1701_123456.pdf

Do dziekanatu należy dostarczyć:

1. 3 egzemplarze pracy dyplomowej:
• wydrukowana ostateczna wersja pracy z APD ze znakiem wodnym ( numerem seryjnym)
• praca dyplomowa powinna zawierać stronę tytułową oraz streszczenie zarówno w języku polskim jak i w języku angielskim.
• jedna praca zbindowana (2 pozostałe według uznania studenta czyli w twardej oprawie lub zbindowane) wraz z przyklejonymi płytami

2. oświadczenie opiekuna pracy dyplomowej o jej przyjęciu

3. oświadczenie dotyczące badania losów zawodowych absolwentów

4. wydrukowane z APD oświadczenie dotyczące praw autorskich oraz udostępniania pracy dyplomowej i informacja o przetwarzaniu danych osobowych

5. 4 zdjęcia do dyplomu (4,5 x 6,5 cm bez ramki w stroju galowym na jasnym tle)

6. dowód wpłaty za dyplom w języku polskim 60 zł (numer konta znajduje się w zakładce płatności po zalogowaniu się w systemie USOSweb)

7.  podanie o dyplom w języku angielskim – USOSweb ( do wniosku należy dostarczyć dodatkową fotografię i dowód wpłaty na kwotę 40 zł)

8. podanie o wznowienie studiów w celu złożenia pracy dyplomowej (dotyczy osób skreślonych)


Odbiór dyplomu

Do odbioru dyplomu konieczne jest wypełnienie obiegówki w systemie USOS Web (zakładka „moduły dodatkowe" i dalej „obiegówki") Na wniosek studenta dyplom może być wydany upoważnionej osobie. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie autentyczności podpisu osoby upoważniającej, dokonane przez uczelnię lub notariusza (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 września 2016 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów Dz.U. Nr 201, poz. 1554, § 12, pkt 5).