Oferta kształcenia na rok 2019/2020 w języku polskim i w języku angielskim

Matematyka

Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarne

Specjalności z podziałem na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – licencjackie
Stacjonarne – 6 semestrów
Specjalności:
nauczanie matematyki, matematyka stosowana, matematyka finansowo ubezpieczeniowa

Studia drugiego stopnia – magisterskie
Stacjonarne – 4 semestry
Specjalności: nauczanie matematyki, matematyka stosowana

Krótki opis kierunku:

Jest to kierunek, po którym specjaliści, oprócz podstawowej wiedzy matematycznej, posiadają znajomość modeli matematycznych stosowanych w finansach i ubezpieczeniach, umiejętności stosowania metod optymalizacyjnych i numerycznych w rozwiązywaniu problemów, potrafią posługiwać się narzędziami informatycznymi . Absolwenci specjalności nauczycielskiej posiadają także wiedzę, umiejętności i kompetencje wymagane do nauczania matematyki na różnych poziomach edukacji .

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę:

Absolwenci są wykształconymi matematykami zdolnymi do udziału w rozwijaniu matematyki i jej stosowania w innych gałęziach wiedzy i w praktyce. Powinni stanowić wyspecjalizowaną kadrę zarówno dla banków, firm, instytucji o profilu finansowym i ubezpieczeniowym, jak i nauczycieli matematyki w szkolnictwie (specjalność nauczycielska).

Informatyka


Poziomy studiów:

Pierwszego i drugiego stopnia

Forma studiów:

Stacjonarnei niestacjonarne

Specjalności z podziałem na stopnie i formy studiów:

Studia pierwszego stopnia – inżynierskie
Stacjonarne i niestacjonarne – 7 semestrów
Specjalności (stacjonarne):
informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych
Specjalności (niestacjonarne)
: informatyka ogólna, inżynieria systemów informatycznych

Studia drugiego stopnia – magisterskie
Stacjonarne i niestacjonarne – 4 semestry
Specjalności (stacjonarne):
bioinformatyka, techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych
Specjalności (niestacjonarne):
bioinformatyka, techniki multimedialne, projektowanie systemów informatycznych i sieci komputerowych

Krótki opis kierunku:

Kierunek, po którym specjaliści posiadają gruntowną wiedzę w zakresie wykorzystania techniki komputerowej w różnych dziedzinach. Mimo profilu technicznego (inżynieria oprogramowania, elementy robotyki i automatyki, miernictwo elektroniczne, technika cyfrowa, projektowanie systemów informatycznych, aplikacje WWW, diagnozowanie i serwisowanie komputerów, bezpieczeństwo systemów komputerowych) mają dobrą wiedzę ogólną w zakresie informatyki (systemy operacyjne, programowanie strukturalne i obiektowe, algorytmy i struktury danych).

Obszar zatrudnienia / gdzie absolwent znajdzie pracę

Studia przygotowują do pracy w sektorze IT m.in. jako projektant systemów informatycznych, programista, wdrożeniowiec, konstruktor i administrator sieci komputerowych, administrator systemów informatycznych, pracownik inżynieryjno-techniczny w laboratoriach informatycznych i jednostkach badawczych. Zatrudnienie absolwent znajdzie także w innych sektorach, w których wykorzystywane są szeroko pojęte techniki informacyjne.